Plenum den 4 september 2006 kl x

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Plenum den 4 september 2006 kl. 13.50

 

 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

 

Republikens presidents framställning om godkännande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen. (RP 5/2005-2006).

 

Republikens presidents framställning om godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen. (RP 6/2005-2006).

 

 

Originalfil