Betänkande från lag- och kulturutskottet LKU 8/2016-2017

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2016-2017

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2017-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ändrade regler för användning av provnummerskyltar

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 10/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om besiktning och registrering av fordon ändras så att företag som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon kan få tillstånd att tillfälligt använda ett avställt eller ännu inte registrerat fordon i trafik om fordonet försetts med provnummerskyltar.

     Genom förslaget utökas möjligheten att använda provnummerskyltar tillfälligt i trafik och de åländska företagen får samma fördelar i fordonsbeskattningen som de finländska företagen har i riket. Förslaget medför att systemet med provnummerskyltar återigen kan användas för det syfte som regleringen var avsedd för.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet omfattar lagförslagets intentioner och konstaterar att det välkomnas av branschen. Utskottet föreslår därför att lagförslaget antas utan ändringar.

     Enligt lagförslagets 34 § kan ett företag som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon få tillstånd av motorfordonsbyrån att använda provnummerskyltar, varvid ett fordon som inte är registrerat i landskapet eller som är avställt får användas tillfälligt i trafik. Utskottet, som noterar att begreppet företag inte är definierat i lagtexten, konstaterar att ett företag är en registrerad juridisk person som har ett företags- och organisationsnummer (s.k. FO-nummer).

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 januari 2017 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över lagförslagen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg, lagberedaren Patric Lönngren och ordföranden för motorbranschens organisation på Åland Niclas Fagerlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Petri Carlsson, Brage Eklund, Bert Häggblom och Mikael Staffas samt Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

 

Mariehamn den 17 januari 2017

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson