Betänkande från social- och miljöutskottet SMU 14/2016-2017

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2017-05-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändrad tidpunkt för kommunernas socialtjänst

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 22/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ändring av landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst. Enligt förslaget flyttas tidsfristen för den samarbetsform som kommunerna själva kan välja för att förverkliga en samordnad socialtjänst framåt med ett par år. Genom förslaget skapas mera ändamålsenliga förutsättningar för att koordinera en samordnad socialtjänst med en förestående reform av kommunstrukturen på Åland.

     Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft så snart som möjligt, men senast den 1 oktober 2017.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med en mindre ändring av språklig karaktär.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet anser att en samordning av kommunernas socialvård är angelägen och bedömer i likhet med landskapsregeringen att en samordning av all den socialvård som ankommer på kommunerna förutom barn- och äldreomsorgen på ett bättre sätt än i dag främjar en likvärdig service, en effektiv användning av resurserna, en samlad kompetens och en ökad specialisering inom personalen, en större integritet, en stärkt anonymitet och ett gott rättskydd.

     Utskottet har erfarit att det råder olika uppfattningar om på vilket sätt socialvården framdeles samordnas på bästa sätt. Utskottets samlade bedömning är dock att det är motiverat, oavsett på vilket sätt socialvården samordnas i slutändan, att skjuta fram tidpunkten för kommunerna att själva välja samarbetsmodell för en samordnad socialtjänst för att skapa möjligheter för kommunerna att koordinera framväxten av de nya kommunerna inom ramen för kommunstrukturreformen med samordningen av den kommunala socialtjänsten.

    

Ärendets behandling

 

     Lagtinget har den 19 april 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört stadsdirektören Barbara Heinonen, socialdirektören Susanne Lehtinen, förbundsdirektören Magnus Sandberg från Ålands kommunförbund k.f., omsorgsdirektören Veronika Snellman från Ålands Omsorgsförbund k.f., styrelseordföranden för Ålands handikappförbund Krister Sund och styrelseordföranden för Ålands Omsorgsförbund k.f. Clas Öfverström.

          Beslutet har tillkommit efter omröstning som utfallit (5-2), varvid beslutet biträddes av ordföranden Carina Aaltonen samt ledamöterna Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

     Viceordföranden Mikael Lindholm och ledamoten Fredrik Fredlund har fogat en gemensam reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

3 §

Samarbetsform

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De kommuner som hör till ett socialvårdsområde ska ingå ett avtal om organiseringen av samarbetet enligt denna lag senast den 1 april 2019. Avtalet ska träda i kraft senast den 1 januari 2020. Kommunerna ska senast fjorton dagar efter det att ett avtal har slutits mellan kommunerna underrätta landskapsregeringen om avtalets innehåll och omfattning. På avtalet tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om samarbete mellan kommuner i 12 kap. i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

Mariehamn den 8 maj 2017

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Mikael Lindholm m.fl.

2017-05-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Social- och miljöutskottets betänkande nr 14/2016-2017 över lagförslag Ändrad tidpunkt för kommunernas socialtjänst 22/2016-2017

 

 

 

Lagförslag nr 22/2016-2017 Ändrad tidpunkt för kommunernas socialtjänst presenterades för lagtinget i april månad. Syftet med att flytta fram tidpunkten för ikraftträdandet anges vara att skapa ändamålsenliga förutsättningar för att synkronisera den samordnade socialtjänsten med den planerade kommunstrukturreformen.

 

Redan beredningen av nu gällande lag belyste tydligt att en samordning av kommunernas socialtjänst var nödvändig och brådskande varvid en tidsfrist för frivilligt samordnande utlystes vilken utgår den 1 oktober 2017 varefter en tvingande fas två skulle träda in. Att nu ändra denna tidpunkt till 1 april 2019 är att ytterligare fördröja möjligheten till likabehandling av alla ålänningar oberoende av bosättningsort. Detta kommer att drabba klienter såväl som personal negativt.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget förkastar lagförslaget.

 

 

 

 

Mariehamn den 11 maj 2017

 

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Fredrik Fredlund