Betänkande från lag- och kulturutskottet LKU 7/2016-2017

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2016-2017

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2017-01-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Erkännande av yrkeskvalifikationer

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 9/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om erkännande av yrkeskvalifikationer som ersätter den gällande lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer. Genom förslaget genomförs ändringarna i direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer, som skulle ha varit genomfört i medlemsstaterna senast den 18 januari 2016.

     Genom förslaget intas i landskapslagstiftningen de bestämmelser i det ändrade yrkeskvalifikationsdirektivet som har samband med den så kallade generella ordningen för erkännande av yrkeskvalifikationer samt de nya bestämmelserna om ett europeiskt yrkeskort, partiell rätt att utöva yrke, varningsmekanismer och ett system för erkännande som grundar sig på gemensamma utbildningsprinciper.

     Samtidigt föreslår landskapsregeringen att en landskapslag om jämställande av högskolestudier antas av lagtinget.

     Europeiska kommissionen har den 29 september 2016 riktat ett motiverat yttrande till Finland med anledning av det försenade genomförandet av det ändrade yrkeskvalifikationsdirektivet på Åland. Den föreslagna landskapslagen bör därför träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med en mindre ändring av 1 § i landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att syftet med yrkeskvalifikationsdirektivet är att underlätta för dem som vill utöva ett s.k. reglerat yrke i ett annat land än sitt hemland inom EU. När medlemsländerna ställer krav på viss kompetens för att få utföra viss verksamhet i landet innebär det i praktiken ett hinder för den fria rörligheten inom EU. I förlängningen syftar direktivet till att genom ökad rörlighet för personer och tjänster inom unionen, bidra till ökad sysselsättning och tillväxt inom EU.

     Antalet yrkesregleringar i medlemsländerna är relativt omfattande. Detsamma gäller på Åland där reglerade yrken inom sådana yrkesområden där behörigheten åtminstone delvis faller under landskapets lagstiftningsbehörighet, är yrken inom socialvården, polisen, barnomsorgen, skyddshem, undervisningsväsendet, bibliotek, yrkesmässig trafik, räddningsväsendet, elbranschen, fastighetsmäkleri och trafikskolor samt personal inom miljöskydd, djurskydd och hälsoskydd.

     EU:s målsättning är att minska det totala antalet reglerade yrken och säkerställa att regleringarna har tillkommit av ett legitimt syfte och som ett led i målsättningen för direktivet ska en översyn göras av reglerade yrken i respektive medlemsstat.

     Utskottet ser positivt på intentionerna med yrkeskvalifikationsdirektivet och de ansträngningar som görs för att underlätta rörligheten inom EU. En större rörlighet på den inre marknaden kan bidra till att både minska arbetslösheten, förbättra matchningen på arbetsmarknaden och öka Europas tillväxt eftersom möjligheten för arbetstagare och egenföretagare att röra sig inom EU är en nyckelfråga för att tillgodose tillgången på arbetskraft både för EU som helhet och för de enskilda medlemsstaterna. Ett fungerande erkännande av yrkeskvalifikationer kan underlätta för arbetsgivare att rekrytera behörig arbetskraft.

     Det första lagförslaget ersätter och kompletterar gällande lag från 2011.  Lagen, som är en allmän lag av närmast teknisk natur med bestämmelser om processer, kompletteras av speciallagar som reglerar de olika behörighetskraven. Lagen föranleds av ett motiverat yttrande från kommissionen. I lagförslaget ingår även en landskapslag om jämställande av högskolestudier vilken är närstående yrkeskvalifikationslagen.

     Utskottet konstaterar att det redan i gällande landskapslagstiftning bland annat i fråga om högskoleexamen, eftersträvas en nationsoberoende reglering. Bestämmelserna bottnar enligt lagförslaget ofta i en allmän princip om nordisk examensgiltighet. Samtidigt finns det i anknytning till speciallagstiftning behörighetsvillkor som är uppbyggda utgående från det finländska utbildningssystemet men i och med medlemskapet i den Europeiska unionen har regleringen syftat till att avskaffa de hinder som finns för den fria rörligheten av arbetstagare mellan medlemsstaterna.

     Enligt lagförslaget ska lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer inte tillämpas på erkännande av yrkeskvalifikationer i fråga om tjänster vid Ålands polismyndighet. Utskottet föreslår här en ändring för att möjliggöra även för poliser att ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer. Behörighetskraven för poliserna påverkas inte av ändringen men däremot möjliggörs exempelvis erkännande av partiell behörighet alternativt klargöranden i fråga om vilka kompletteringar som behövs för ett erkännande.

     I direktivet införs ett så kallat europeiskt yrkeskort. Yrkeskortet är ett elektroniskt bevis som styrker att kortinnehavaren uppfyller villkor för att tillfälligt tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat eller att innehavarens yrkeskvalifikationer erkänts.

     Med tanke på att många åländska ungdomar studerar utanför Åland välkomnar utskottet att landskapsregeringen i lagförslaget anger att även lagstiftningen om behörighetsvillkor inom socialvården ska ses över som ett led i arbetet med en ny socialvårdslag.

    

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 december 2016 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över lagförslagen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Tony Asumaa, lagberedningschefen Hans Selander och rektorn för Ålands högskola Edvard Johansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Petri Carlsson, Brage Eklund, Bert Häggblom och Mikael Staffas samt ersättaren Göte Winé.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det andra lagförslaget utan ändringar

samt

det första lagförslaget i följande lydelse:

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om erkännande av yrkeskvalifikationer

 

     Ingressen lika som i lagförslaget.

 

1 kap.
Allmänt

 

1 §

Tillämpningsområde

     (1 – 3 mom. lika som i lagförslaget.)

     (4 mom. utesluts.)

     (4 mom. lika som lagförslagets 5 mom.)

 

2 – 3 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

 

2 kap.
Systemen för erkännande av yrkeskvalifikationer

 

4 – 14 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

 

 

3 kap.
Europeiskt yrkeskort

 

15 – 21 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

4 kap.
Särskilda bestämmelser

 

22 – 24 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

 

5 kap.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

 

25 – 26 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

Mariehamn den 12 januari 2017

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson