Betänkande från social- och miljöutskottet SMU 4/2017-2018

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2017-2018

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2018-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang

·       Republikens presidents framställning nr 1/2017-2018

·       Landskapsregeringens yttrande nr 1/2017-2018

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang träder i kraft på Åland till de delar bestämmelserna i konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar att konventionen är genomförd på Åland huvudsakligen genom landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning. Ändringarna i artiklarna medför inte enligt landskapsregeringen något ändringsbehov i den åländska lagstiftningen. Inte heller ändringen av bilaga 1 där vindkraftverk införs innebär något ändringsbehov då sådana kräver miljökonsekvensbedömning enligt 2 § landskapsförordningen (2012:50) om miljökonsekvensbedömning.

     Landskapsregeringen förordar ett bifall till förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 mars 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört byråchefen Helena Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar bestämmelserna i konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 mars 2018

 

 

Ordförande

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand