RP 10/2016-2017

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om godkännande av andra protokollet till Haag-konventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 1 kap. 11 § strafflagen

Ärende RP 10/2016-2017 (avslutat)