RP 15/2016-2017

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet som upprättats mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Ärende RP 15/2016-2017 (avslutat)