RP 7/2017-2018

Republikens presidents framställning till Ålands lagting med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland

Ärende RP 7/2017-2018 (avslutat)