Republikens presidents framställning 1/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

R e p u b l i k e n s   p r e s i d e n t s

framställning till Ålands lagting i fråga om utkastet till statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal

 

            Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991), självstyrelselagen, faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft på Åland endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft.

            Finland, landskapet Åland medräknat, anslöt sig till Världspostföreningen den 12 februari 1918. Målet med Världspostkonventionen, nedan konventionen, som Världspostföreningens (UPU) generalförsamling godkände vid kongressen i Abidjan 2021, är att förbättra den internationella posttrafikens funktion och effektivitet samt samarbetet mellan aktörerna inom branschen. De tre nya protokollen till konventionen, dvs. Slutprotokollet till Världspostkonventionen, det elfte tilläggsprotokollet till grundfördraget och det tredje tilläggsprotokollet till det allmänna reglementet, trädde i kraft den 1 juli 2022.

            Riksdagen har godkänt konventionen från kongressen i Abidjan den 16 september 2022 (RP 91/2022 rd, RSv 104/2022 rd) och republikens president den 11 november 2022. Ålands lagting gav sitt bifall till konventionen den 14 december 2022. Slutprotokollet till konventionen, det  elfte tilläggsprotokollet till kongressen i Abidjan, som ändrar konstitutionen samt det tredje tilläggsprotokollet, som ändrar de allmänna reglementena, har ännu inte godkänts nationellt. De tre protokollen avses sättas i kraft genom samma ikraftträdandeförordning, genom vilken också lagen om Världspostkonventionen (902/2022) sätts i kraft.

            Slutprotokollet till Världspostkonventionen innehåller reservationer mot konventionen. Vid kongressen i Abidjan föreslog Finland tre nya reservationer till konventionens slutprotokoll gällande rätten att ta ut avgifter.

            Världspostföreningens konstitution innehåller de grundläggande bestämmelserna om Världspostföreningen. Vid kongressen i Abidjan ändrades fördraget genom det elfte tilläggsprotokollet, som innehåller tekniska ändringar i förfarandena för att förbinda sig till avtalen.

            Världspostföreningens allmänna reglemente innehåller bestämmelser om Världspostföreningens verksamhet och tillämpningen av konstitutionen. De ändringar i det allmänna reglementet som gjordes vid kongressen i Abidjan genom det tredje tilläggsprotokollet är tekniska ändringar som gäller bl.a. medlemsländernas förslag till ändringar i avtalen om postunionen, postförbundets ekonomiska utgifter samt medlemsavgifter och unionsinstitutionernas struktur.

Posttjänsterna hör med stöd av 18 § 20 punkten i självstyrelselagen till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet. Eftersom bilagorna till konventionen, de tre protokollen, innehåller bestämmelser som delvis hör till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet, behöver Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas för att den nämnda ikraftträdelseförordningen för avtalen ska träda i kraft på Åland.

            Med bifogande av utkastet till statsrådets förordning om sättande i kraft av Världspostkonventionen och om några andra avtal och de tre protokollen, föreslås

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att statsrådets förordning träder i kraft på Åland till de delar den faller inom landskapets behörighet.

 

Helsingfors, i statsrådet den 1 september 2023

 

R e p u b l i k e n s   P r e s i d e n t

 

 

 

 

 

                                                                 SAULI NIINISTÖ

 

 

 

                                                                 

                                                                 Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen

VN/20639/2023