• Publicerad torsdag den 13 februari 2020 kl. 8:00

Ledig tjänst som landskapsrevisor

Landskapsrevisionen är en oberoende myndighet under Ålands lagting. Myndighetens uppgift är att svara för övervakningen av landskapets finanser, budgetens iakttagande, verkställigheten av lagtingets beslut samt att landskapsförvaltningen sköts på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt.

Vid Landskapsrevisionen lediganslås nu tjänsten som landskapsrevisor.

Landskapsrevisionen leds av landskapsrevisorn som är chef för myndigheten. Landskapsrevisorn beslutar självständigt vad som ska granskas och hur granskningen ska bedrivas samt om slutsatserna av granskningen.

Behörighetsvillkoren för landskapsrevisorn är en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med offentlig ekonomi och landskapsförvaltningen samt erfarenhet av ledarskap och en dokumenterad förmåga att leda arbete.

Landskapsrevisorn väljs av lagtinget för en period av sju år. Det är möjligt att välja om en landskapsrevisor en gång. Tillträde den 1 juli 2020 eller enligt överenskommelse.

Enligt beslut i kanslikommissionen utgår en lön om 6.000 euro per månad under avtalsperioden.

Ansökan lämnas till Ålands lagtings kansli, PB 69, 22 101 Mariehamn eller per mail till jessica.laaksonen@lagtinget.ax senast torsdagen den 5 mars 2020 klockan 16.00.

Läs mer om förarbetena samt landskapslagen om Landskapsrevisionen via denna länk. Av lagen och dess förarbeten framgår den nya myndigheten samt landskapsrevisorns uppgifter och ställning.

Närmare upplysningar ger lagtingsdirektör Susanne Eriksson, telefon 25331.

Ålands lagtings kanslikommission