Plenum den 1 november 2011 klockan 12.00

Ljudinspelningen saknas.

 Ålands lagting

 

 

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 1 november 2011 kl. 12.00

Plenum börjar 1

Föredras. 1

1    Talmansval (V 1/2011-2012)

Val av talman

Val av första vicetalman

Val av andra vicetalman

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Enligt 1 § i arbetsordningen ska den ledamot som längst har innehaft ett uppdrag som ledamot av lagtinget inta talmannens plats. Med anledning av detta har jag intagit talmannens plats och under min ledning förrättas nu valet av en talman samt därefter var för sig val av en första och en andra vicetalman.

Upprop. 30 lagtingsledamöter är närvarande.

Föredras

1        Talmansval (V 1/2011-2012)

Val av talman

Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 89 §, som föreskriver att val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.

Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.

Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.

Upprop.

Jag ber lagtingsledamöterna Aaltonen och Asumaa att biträda vid rösträk­ningen.

30 röstsedlar har avgivits.

Rösträkningen har visat att 26 röster har avgivits för Roger Nordlund, 1 röst för Britt Lundberg och ytterligare har 3 blanka röstsedlar avgivits.

Eftersom lagtingsledamoten Roger Nordlund har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras han härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2011-2012.

 

Val av första vicetalman

Nu förrättas ett val av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.

Upprop.

Jag ber lagtingsledamöterna Lindholm och Slotte att biträda vid rösträkningen.

30 röstsedlar har avgivits.

Rösträkningen har visat att lagtingsledamoten Gunnar Jansson har fått 29 röster och lagtingsledamoten Perämaa har fått 1 röst. Eftersom lagtingsledamoten Gunnar Jansson har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2011-2012.

 

Val av andra vicetalman

Slutligen förrättas ett val av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrättade valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.

Upprop.

Jag ber lagtingsledamöterna Johan Ehn och Brage Eklund att biträda vid rösträkningen.

30 röstsedlar har avgivits.

Rösträkningen har visat att 28 röster har avgivits för lagtingsledamoten Roger Jansson medan 1 röst har avgivits för lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm respektive lagtingsledamoten.

Eftersom lagtingsledamoten Roger Jansson har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2011-2012.

Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen.

Talman Roger Nordlund

Jag, Kjell Roger Nordlund, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt, som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Första vicetalman Gunnar Jansson

Jag, Gunnar Jansson, försäkrar att jag som vicetalman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt, som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning. Tack för förtroendet.

Andra vicetalman Roger Jansson

Värderade åldertalman, bästa kollegor! Jag, Roger Jansson, försäkrar att jag som vicetalman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt, som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Ålderstalman Barbro Sundback

Bästa kollegor! Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.

Talman Roger Nordlund

Jag ber att få tacka ålderstalmannen för välförrättat värv, som vanligt. Tack så mycket! Jag ber samtidigt på det nyvalda presidiets vägnar att få tacka kollegorna för visat förtroende. Vi sak göra vårt bästa för att förhandlingarna ska löpa så korrekt som möjligt.

Ett meddelande om valet av talman och vicetalmän kommer att sändas till landshövdingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10 §.

En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 13.00 i S:t Görans kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför lagtingshuset kl. 12.45 för procession till kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lagtingets plenisal, då republikens president förklarar lagtinget öppnat.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls idag klockan 15.30. Plenum är avslutat.

 

Originalfil