Plenum den 10 april 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 10 april 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Andra behandling. 2

1    Kollektivtrafiktjänster

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 13/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2018-2019

Andra behandling. 2

2    Blankettlag om dataskydd

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 14/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2018-2019

Första behandling. 3

3    Avbytarlagstiftning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 17/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2018-2019

Första behandling. 3

4    Fiskereglering

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 18/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2018-2019

Remiss. 3

5    Fördelning av kompensation till kommunerna 2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2018-2019

Remiss. 4

6    Stöd till kommunernas it-samordning

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2018-2019

Remiss. 4

7    Utryckningskörning utan ljud- och ljussignaler vid brådskande uppdrag

Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2018-2019

Remiss. 4

8    Medieavgift och finansiering av public service

Landskapsregeringens lagförslag LF 19/2018-2019

Remiss. 4

9    Klienthandlingar inom socialvården

Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2018-2019

Remiss. 4

10  Utvidgning av upphandling

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 1/2018-2019

För kännedom.. 4

11  Ny landskapslagstiftning om socialvård

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2018-2019

12  Yrkesutbildade personer inom socialvården

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2018-2019

13  Ändring av plan- och bygglagen

Ltl Runar Karlssons åtgärdsmotion MOT 7/2018-2019

Plenum slutar 5

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Från dagens plenum anmäler lagtingsledamoten Carina Aaltonen om frånvaro på grund av sjukdom.

21 ledamöter närvarande.

Antecknas.

Andra behandling

1        Kollektivtrafiktjänster

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 13/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2018-2019

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Diskussion. Ingen diskussion.

Föreläggs förslaget till landskapslag  om ordnande av kollektivtrafiktjänster för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till landskapslag  om ändring av 3 § körkortslagen för Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till landskapslag  om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till landskapslag  om ändring av 1 § landskapslagen om yrkeskompetens för  antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling

2        Blankettlag om dataskydd

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 14/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2018-2019

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Diskussion. Ingen diskussion.

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av riksförfattningar om dataskydd för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till  landskapslag om ändring av 5 kap. 41 § polislagen för Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till  landskapslag om upphävande av 34b § 2 och 3 mom. landskapslagen om miljöskydd för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Första behandling

3        Avbytarlagstiftning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 17/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 och 6 §§ landskapslagen om avbytarstöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

4        Fiskereglering

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 18/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Remiss

5        Fördelning av kompensation till kommunerna 2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2018-2019

Ärendet avförs från dagens föredragningslista och upptas vid ett senare plenum.

Remiss

6        Stöd till kommunernas it-samordning

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2018-2019

Ärendet avförs från dagens föredragningslista och upptas vid ett senare plenum.

Remiss

7        Utryckningskörning utan ljud- och ljussignaler vid brådskande uppdrag

Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Remiss

8        Medieavgift och finansiering av public service

Landskapsregeringens lagförslag LF 19/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Ärendet bordläggs till nästa plenum den 15 april.

Remiss

9        Klienthandlingar inom socialvården

Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Ärendet bordläggs till nästa plenum den 15 april.

Remiss

10      Utvidgning av upphandling

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 1/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

För kännedom

11      Ny landskapslagstiftning om socialvård

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 15 april 2019.

12      Yrkesutbildade personer inom socialvården

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 15 april 2019.

13      Ändring av plan- och bygglagen

Ltl Runar Karlssons åtgärdsmotion MOT 7/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 17 april 2019.

Plenum slutar

Lagtingets nästa plenum hålls måndagen den 15 april kl. 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil