Plenum den 10 december 2008 kl. xxxx

Ålands lagting

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 Plenum onsdagen den 10 december 2008 kl. 17.00

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop.

Konstaterades samma närvaro som vid föregående plenum. 

 

För kännedom

Republikens presidents skrivelse med förslag till lag om  konsumentrådgivning och till lagar om ändring av 1 § i lagen om Konsumentverket och 30 § i självstyrelselagen för Åland. (RP 4/2008-2009).

Ärendet upptas till behandling vid lagtingets plenum måndagen den 15 december 2008 kl. 13.00

Republikens presidents framställning om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Republiken Montenegro samt Bosnien och Hercegovina å andra sidan samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen. (RP 5/2008-2009).

Ärendet upptas till behandling vid lagtingets plenum måndagen den 15 december 2008 kl. 13.00.

Nästa plenum hålls måndagen den 15 december 2008 kl, 13.00.

Plenum är avslutat.

 

(Plenum avslutades kl. 17.02.)

 

Originalfil