Plenum den 10 november 2008 kl. 13.00

Ålands lagting

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 Plenum måndagen den 10 november 2008 kl. 13.00

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop.

Samtliga lagtingsledamöter närvarande.

Herr landshövdingen:

Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna Republikens presidents framställningar om dels bifall till lagen om ikraftsättande av överenskommelsen med Australien om social trygghet och dels bifall till förordningen om ikraftsättande av protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar.

TALMANNEN:

Ärendena kommer att behandlas i vederbörlig ordning.

Föredras för remiss efter bordläggning

Landskapsregeringens framställning angående ny lagstiftning om hemvårdsstöd. (FR 3/2008-2009). /Smu/ (Bordlagd 5.11.2008).

Talmannen föreslår att ärendet avförs från listan och upptas vid nästa plenum. Godkänt.

Föredras för andra behandling

Social- och miljöutskottets betänkande nr 7/2007-2008  angående  införande av bestämmelser om rätt för den enskilde att i vissa fall få en förnyad medicinsk bedömning i landskapslagen om hälso- och sjukvården. (FR 20/2007-2008).

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar.

Det i betänkandet ingående lagförslaget föreläggs i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Lagförslaget föreläggs för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Ärendets andra behandling är avslutad.

Föredras för enda behandling

Finansutskottets betänkande nr 7/2007-2008 om revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2007. (RB 2/2007-2008).

Först tillåts diskussion, därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och därefter dess motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd. Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen en är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

 

Föredras

Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Barbro Sundbacks enkla fråga angående läkartjänster på norra Åland. (EF 12/2007-2008).

Talmannen föreslår att ärendet avförs och upptas på nästa plenum idag.

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. lagmotion angående ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd. (LM nr 1/2008-2009).

Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum.

 

Lagtingets nästa plenum hålls idag kl. 13.20. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 13.10.)

 

 

Originalfil