Plenum den 10 november 2010 kl. 13.00

 Ålands lagting

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 10 november 2010 kl. 13.00

Plenum börjar. 1

Bordläggning. 1

1   Landskapsrevisorernas berättelse för år 2009

Finansutskottets betänkande (FU1/2010-2011)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2009-2010)

Bordläggning. 1

2   Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2009

Finansutskottets betänkande (FU 2/2010-2011)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2009-2010)

Remiss. 2

3   Tolkningstjänster

Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011)

Tredje behandling. 3

4   Förslag till lag om ändring av 59a § självstyrelselagen för Åland

Lagutskottets betänkande (LU 39/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 19/2009-2010)

Tredje behandling. 4

5   Upphävande av landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning

Lagutskottets betänkande (LU 38/2009-2010)

Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 4/2009-2010)

Fortsatt enda behandling. 4

6   Äldres vård och omsorg

Vicetalman Gun-Mari Lindholms hemställningskläm

Landskapsregeringens svar (S 7/2009-2010-s)

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. spörsmål (S 7/2009-2010)

För kännedom... 5

7   Införande av bostadssparpremie

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011)

Plenum slutar. 5

 

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 28 är ledamöter närvarande. Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Sirpa Eriksson på grund av deltagande i Nordiska handikappolitiska rådets möte. Beviljas.

Bordläggning

1      Landskapsrevisorernas berättelse för år 2009

Finansutskottets betänkande (FU1/2010-2011)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 22.11.2010. Godkänt.

Bordläggning

2      Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2009

Finansutskottets betänkande (FU 2/2010-2011)

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 22.11.2010. Godkänt.

Remiss

3      Tolkningstjänster

Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkänns?

Diskussion.

Minister Katrin Sjögren

Herr talman! Landskapsregeringen fortsätter det målmedvetna arbetet att uppdatera lagstiftningen när det gäller de funktionshindrades rättigheter och föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade. Handikappservicelagen var steg ett nu går vi vidare med steg två, en lag om tolkningstjänst. Genom det har landskapets regelverk rörande handikappservice uppdaterats och moderniserats. Syftet med reformen är att främja de funktionshindrades möjlighet att fungera som jämbördiga medlemmar i samhället. Tolkningstjänsten är av central betydelse som garant för de språkliga rättigheterna och rätten till delaktighet även för sådana personer som behöver kommunicera med hjälp av teckenspråk. Under den senaste tiden har kommunikationsfrämjande medel och metoder utvecklats kraftigt och förbättrat möjligheterna också för personer hos vilken förmågan att uttrycka sig är kraftigt nedsatt. Härom året kom det t.ex. en doktorsavhandling som heter; "att tala med huden". Om man är både blind och döv så kan man också kommunicera genom huden och genom händerna. Utvecklingen går fram med stormsteg på det här området. Det är en ganska spännande och ny värld att sätta sig in i, om man inte har erfarenhet av den förut.

Tolkning behövs för att kommunikationen mellan människor som talar olika språk och använder olika kommunikationssätt ska lyckas.

Tolkningstjänsten spelar en viktig roll i integreringen av teckenspråkliga, synhörselskadade och talskadade i den miljö som den talspråkliga majoriteten har skapat. Tolkning behövs för att teckenspråkliga, hörselskadade, hörsel- och synskadade, talskadade och av talspråkliga för att de ska kunna kommunicera också sinsemellan. Tolkningstjänsten innebär en möjlighet till jämlikhet.

Förslaget innebär att en handikappad person som är synhörselskadad, hörselskadad eller talskadad och som på grund av sin funktionsnedsättning behöver tolkning för att kunna arbeta, studera, uträtta ärenden, vara samhälleligt delaktiga, för hobbyn eller rekreation. 

En förutsättning för rätt till tolkningstjänst är att den handikappade kan uttrycka sin egen vilja med hjälp av tolkning och använda sig av någon fungerande kommunikationsmetod.

Förslaget innebär att tolkningstjänsten ska ordnas så att synhörselskadade kan få minst 360 och hörsel- eller talskadade minst 180 tolkningstimmar per år. Tolkningstjänst ska ordnas i större utsträckning än det föreskrivna minimiantalet timmar om det är motiverat med beaktande av klientens individuella behov. Här trycker man ganska på om man vill arbeta eller studera.

Den som har beviljats rätt till tolkningstjänst kan använda tjänsten också på utlandsresor, om resan anknyter till den handikappades normala liv, studier eller arbete. Tolkningstjänsten kan också ordnas som distanstolkning.

Förslaget innebär även att kostnaderna för tolkningstjänsterna betalas av landskapets medel. Likaså betalas enligt förslaget kostnaderna som verkställigheten av blankettlagen om tolkningstjänst medför av landskapets medel. I enlighet med handkappserviceförordningen har ansvaret för tillhandahållandet av tjänsterna tidigare legat på kommunerna. Ålands handikappförbund r.f. har fungerat som huvudman för en teckenspråkstolk som varit anställd av handikappförbundet och vars tjänster kommunerna köpt vid behov.

I hela landskapet är det för närvarande fem personer på Åland som nyttjar teckenspråkstolkning. Vissa av dessa använder sig av det teckenspråk som gäller i Sverige, vilket skiljer sig väsentligt från det teckenspråk som används i Svenskfinland. Antalet tolkningstimmar i hela landskapet under år 2009 uppgick till ca 360 timmar.

Under beredningen har det framkommit att FPA inte har något att invända mot att överta ansvaret för tillhandahållandet av tolkningstjänster i landskapet. FPA har också meddelat landskapsregeringen att de är villiga att ingå avtal med de svenska företag som landskapets kommuner anlitat för att kunna erhålla tolkning från Sverige. Landskapsregeringen har erfarit en stor smidighet från FPA:s sida

Utgående från preliminära kostnadsuppgifter från FPA skulle tolkningstjänsterna kosta ca 20 000 euro per år, till detta kommer kostnader för utrustning på ca 10 000 euro och FPA:s handläggningskostnader. Kostnadsansvaret för tolkningstjänsterna ska enligt förslaget överföras på landskapsregeringen. I praktiken genomförs detta genom en justering av landskapsandelarna för socialvården, så att den kalkylerade kostnaden som ligger till grund för landskapsandelen sänks med ca 36 000 euro. Detta leder till att landskapsandelarna sammanlagt sänks med drygt 10 000 euro. Samtidigt tas i landskapsregeringens budgetförslag för 2011 upp ett nytt moment om 35 000 euro för ersättning för kostnader för tolkningstjänster, samt administrativa kostnader för skötseln av tolkningsärenden. Tack.

Talmannen

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Tredje behandling

4      Förslag till lag om ändring av 59a § självstyrelselagen för Åland

Lagutskottets betänkande (LU 39/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 19/2009-2010)

Enligt 69 § 1 mom. självstyrelselagen kan lagen inte ändras annat än genom överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget. Lagtingets beslut ska fattas med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen besluta att för sin del godkänna det i republikens presidents framställning ingående lagförslaget till ändring av självstyrelselagen eller att förkasta detsamma.

Diskussion. Ingen diskussion.

Föreläggs lagförslaget för godkännande i tredje behandling i den lydelse de har i regeringens proposition nr 77/2010. Ingen begär ordet . Lagtinget har sålunda med i 69 § självstyrelselagen och 55 § lagtingsordningen erforderlig majoritet för sin del godkänt det i republikens presidents framställning ingående förslaget till ändring av självstyrelselagen. Lagförslagens tredje behandling är avslutad.

Föreläggs motiveringen för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion.

Motiveringen är godkänd i enda behandling. Ärendet är slutbehandlat.

Tredje behandling

5      Upphävande av landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning

Lagutskottets betänkande (LU 38/2009-2010)

Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 4/2009-2010)

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Eftersom landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning är tillkommen i den ordning som anges i 55 § lagtingsordningen måste den ändras och upphävas i samma ordning.  Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande med kvalificerad majoritet.

Diskussion. Ingen diskussion.

Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Ingen begär ordet . Lagtinget har således med i 55 § lagtingsordningen behövlig majoritet godkänt förslaget till landskapslag om upphävande av landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning. Lagförslagens tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Fortsatt enda behandling

6      Äldres vård och omsorg

Vicetalman Gun-Mari Lindholms hemställningskläm

Landskapsregeringens svar (S 7/2009-2010-s)

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. spörsmål (S 7/2009-2010)

Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum 8.11.2010, har vicetalman Gun-Mari Lindholm, understödd av lagtingsledamoten Roger Jansson, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av följande lydelse: ”Att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen reviderar socialvårdslagen så att den är anpassad till åländska förhållanden inom äldreomsorgen.

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar ja; de som för vicetalman Gun-Mari Lindholms förslag till hemställan röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Omröstning

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

Talmannen konstaterar majoritet för ja. Lagtinget har således beslutat anteckna landskapsregeringens svar till kännedom.

 Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

För kännedom

7      Införande av bostadssparpremie

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011)

Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 22.11.2010.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 15.11.2010 kl. 12.00. Observera tiden! Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 13.15).

Originalfil