Plenum den 11 september 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 11 september 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Föredras. 2

1    Val av arvodeskommission

V 3/2018-2019

Fortsatt första behandling. 2

2    Ny landskapslagstiftning om socialvård

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 9/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2018-2019

Första behandling. 3

3    Ledningsfunktion för den allmänna förvaltningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 20/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 26/2018-2019

Första behandling. 3

4    Yrkesutbildade personer inom socialvården

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 10/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2018-2019

Första behandling. 4

5    Klienthandlingar inom socialvården

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 11/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2018-2019

Första behandling. 4

6    Äldrelag för Åland

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 12/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 27/2018-2019

Enda behandling efter bordläggning. 4

7    Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordning för Ålands lagting

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande SJPN 2/2018-2019 (bordlagd 4.9.2019)

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2017-2018

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2018-2019

Enda behandling. 5

8    Ålands folkhälsorapport 2019

Landskapsregeringens meddelande M 2/2018-2019

Remiss. 5

9    Ändring av vägtrafiklagen

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 10/2018-2019

För kännedom.. 5

10  Upphandling av elhybridfärja

Landskapsregeringens svar S 3/2018-2019-s

Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 3/2018-2019

Plenum slutar 5

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Från dagens plenum anmäler lagtingsledamoten Axel Jonsson om frånvaro på grund av privata angelägenheter.

Lagtingsledamoten Göte Winé anmäler om frånvaro på grund av privata angelägenheter.

Lagtingsledamoten Igge Holmberg anmäler om frånvaro på grund av sjukdom.

27 ledamöter närvarande.

Antecknas.

Föredras

1        Val av arvodeskommission

V 3/2018-2019

Enligt bestämmelserna i 1 § landskapslagen om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar tillsätter lagtinget för en mandattid om fyra år en arvodeskommission i enlighet med bestämmelserna om val av flera personer i lagtingets arbetsordning efter förslag från talmanskonferensen.

Endast en kandidatlista för valet har lämnats in till kansliet inom föreskriven tid och i behörig ordning och talmanskonferensen har beslutat föreslå att de på listan upptagna personerna ska tillsättas.

Listan innehåller följande namn:

Organisationssekreteraren Anne-Helena Sjöblom, Mariehamn

Personaldirektören Lars-Erik Karlsson, Mariehamn

Administrativa chefen Tove Erikslund, Jomala

Enligt 86 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt.

Diskussion. Ingen diskussion.

Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs ingen särskild valförrättning enligt 96 § arbetsordningen. Talmannen förklarar därför de på listan upptagna kandidaterna valda till arvodeskommissionen för en mandattid om fyra år räknat från dagens datum.

Antecknas.

Fortsatt första behandling

2        Ny landskapslagstiftning om socialvård

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 9/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2018-2019

Diskussionen i ärendet inleddes vid plenum den 9 september 2019. Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om socialvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso-och sjukvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen för godkännande.  Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen för godkännande.  Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp för godkännande.  Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om tolkningstjänster för handikappade personer för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om specialomsorger av utvecklingsstörda för godkännande.  Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om skyddshem för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

3        Ledningsfunktion för den allmänna förvaltningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 20/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 26/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

Föreläggs lagförslaget för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

4        Yrkesutbildade personer inom socialvården

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 10/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

Föreläggs förslaget till landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

5        Klienthandlingar inom socialvården

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 11/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om klienthandlingar inom socialvården för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 8§ landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

6        Äldrelag för Åland

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 12/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 27/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

Föreläggs först förslaget till Äldrelag för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Enda behandling efter bordläggning

7        Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordning för Ålands lagting

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande SJPN 2/2018-2019 (bordlagd 4.9.2019)

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2017-2018

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2018-2019

Ärendet bordlades vid plenum den 4 september 2019 och avfördes från föredragningslistan vid plenum den 9 september 2019.

Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Enda behandling

8        Ålands folkhälsorapport 2019

Landskapsregeringens meddelande M 2/2018-2019

Enligt 34 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett meddelande till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden. Beslutar lagtinget att ett meddelande inte ska remitteras antecknas ärendet för kännedom.

Talmannen föreslår att detta ärende inte ska remitteras till utskott. Kan förslaget omfattas? Förslaget är omfattat.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Ärendet bordläggs till nästa plenum den 16 september.

Remiss

9        Ändring av vägtrafiklagen

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 10/2018-2019

Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.

För kännedom

10      Upphandling av elhybridfärja

Landskapsregeringens svar S 3/2018-2019-s

Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 3/2018-2019

Efter det att svaret eller meddelandet föredragits för kännedom ska det enligt 42 § arbetsordningen upptas till behandling vid ett plenum som hålls tidigast följande dag. Svaret upptas till behandling vid plenum 16 september 2019.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 16 september 2019 klockan 14.00. Plenum är avslutat.

Originalfil