Plenum den 13 november 2013 kl. 13.00

 

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 13 november 2013 kl. 13.00

Plenum... 2

Bordläggning. 3

1    Godkännande av överenskommelsen med Indien om social trygghet

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2013-2014)

Landskapsregeringens yttrande (RP 17/2012-2013-s)

Republikens presidents president framställning (RP 17/2012-2013)

Första behandling. 3

2    Godkännande av handelsavtalet mellan EU, Colombia och Peru

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2013-2014)

Republikens framställning (RP 16/2012-2013)

För kännedom... 3

3    Ett ekonomiskt råd

Ltl Gunnar Janssons m.fl. budgetmotion (BM 1/2013-2014)

4    Avdrag för studielån

Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 2/2013-2014)

5    Avräkningsgrunden

Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 3/2013-2014)

6    Samordning av kortrutts- och fartygsplanering

Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 4/2013-2014)

7    Matraster på linfärjor

Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 5/2013-2014)

8    Trafik och transportpolitik

Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 6/2013-2014)

9    Trafikavdelningen utgiftsminskning

Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 7/2013-2014)

10  Regelverk för skattegottgörelsen

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 8/2013-2014)

11  Indexjustering av landskapsandelarna till kommunerna

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 9/2013-2014)

12  Strukturella förändringar för att minska landskapets budgetunderskott till 2016, tillägg till allmänna motiveringen

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 10/2013-2014)

13  Ekonomisk kompensation till kommunerna, ändring i allmänna motiveringen

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 11/2013-2014)

14  Sänkning av konsumtionsutgifterna

Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 12/2013-2014)

15  Tillväxt- och hållbarhetsfond

Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 13/2013-2014)

16  Policy för flyktingmottagning, tillägg till allmänna motiveringen

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 14/2013-2014)

17  B7-samarbetet avslutas, ändring i den allmänna motiveringen

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 15/2013-2014)

18  Hemspråksundervisning, tillägg till den allmänna motiveringen

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 16/2013-2014)

19  Utvecklad religionsundervisning, tillägg till den allmänna motiveringen

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 17/2013-2014)

20  Alandica, en utvärdering, tillägg till den allmänna motiveringen

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 18/2013-2014)

21  Ändring i allmänna motiveringen under ”Utveckling och omstrukturering av den kommunala serviceproduktionen”

Vtm Viveka Eriksson m.fl. budgetmotion (BM 19/2013-2014)

22  Digitala agendan, samordnad IT-förvaltning samt e-förvaltning

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 20/2013-2014)

23  Ekonomisk politik, ändring i allmänna motiveringen

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 21/2013-2014)

24  Ordning i samhällsfinanserna

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 22/2013-2014)

25  Penningautomatmedlen till stimulans av näringslivet

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 23/2013-2014)

26  Utnyttja de åländska avdragen

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 24/2013-2014)

27  Åtgärder mot barnfattigdom, ökning av anslag

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 25/2013-2014)

28  Indexjustering av landskapsandelar till kommunerna, ökning av anslag

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 26/2013-2014)

29  Nordens lägsta samfundsskatt

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 27/2013-2014)

30  Livslångt lärande för förståndshandikappade, ändring av allmänna motiveringen

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 28/2013-2014)

31  Medgivande för organdonation i deklarationen

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 29/2013-2014)

32  Svenska språket, ändring i allmänna motiveringarna

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 30/2013-2014)

33  Frigörande av PAF-medel för stimulans av näringslivet

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 31/2013-2014)

34  Utred samhällsreformen inom ramen för ordinarie medel

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 32/2013-2014)

35  Utveckling av IT-undervisning

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 33/2013-2014)

36  Sysselsättnings-, utbildnings- och integrationsåtgärder inom ramen för ordinarie verksamhet

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 34/2013-2014)

37  Primärnäringarnas utveckling, finansiering med ordinarie medel

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 35/2013-2014)

38  Trafikavdelningens utvecklingsarbete, finansiering med ordinarie medel

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 36/2013-2014)

39  Miljövänliga serverhallar

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 37/2013-2014)

40  Gör Åland till Nordens mest företagsvänliga region

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 38/2013-2014)

41  Marknadsför möjlighet till praktikplats på Åland

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 39/2013-2014)

42  Avräkningsgrunden

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 40/2013-2014)

43  Hållbarhetskriterier för alla stöd och bidrag, tillägg till allmän motivering

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 41/2013-2014)

44  Ett förbättrat och förenklat reseavdrag, tillägg till allmän motivering

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 42/2013-2014)

45  Kortruttsinvesteringar

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 43/2013-2014)

46  Penningautomatmedel för utveckling och sysselsättning

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 44/2013-2014)

47  E-förvaltning och e-tjänster inom den kommunala sektorn, tillägg till moment

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 45/2013-2014)

48  Samarbetsunderstöd

Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 46/2013-2014)

49  Ungdomsgaranti, tillägg till allmän motivering

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 47/2013-2014)

50  Uppföljningar av hälsa och välfärd

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 48/2013-2014)

51  Personbiljetter och årskort

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 49/2013-2014)

52  Gång- och cykelväg Lemströms kanal – Söderby, tillägg till beskrivning av investeringsprojekt

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 50/2013-2014)

Plenum slutar. 6

 

Plenum

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten Wille Valve anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av möte i Regionkommittén, lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledighet på grund av privata angelägenheter och lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet på grund av UEFA-uppdrag. Beviljas.

Bordläggning

1        Godkännande av överenskommelsen med Indien om social trygghet

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2013-2014)

Landskapsregeringens yttrande (RP 17/2012-2013-s)

Republikens presidents president framställning (RP 17/2012-2013)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 25.11.2013. Godkänt.

Första behandling

2        Godkännande av handelsavtalet mellan EU, Colombia och Peru

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2013-2014)

Republikens framställning (RP 16/2012-2013)

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Jag har i egenskap av viceordförande i finans- och näringsutskottet fått i uppdrag att presentera vårt betänkande.

Betänkandet gäller handelsavtalet mellan EU, Colombia och Peru. Vi har behandlat detta i finans- och näringsutskottet och bekantat oss med de tidigare avtalen som finns mellan Irak och andra länder.

Vi kan konstatera att det handlar om färdiga avtal som vi inte har någon möjlighet att ändra.

Vi har uppmärksammat nästsista stycket, jag läser innantill: ”Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att tillsammans med riksmyndigheterna för framtida förhandlingar se över möjligheterna att använda sig av mer avgränsade formuleringar som enbart tar sikte på näringsrätten och som inte avser den offentliga upphandlingen i dess helhet.” Det är den här avgränsningen som blir viktig att fokusera på i framtiden när det gäller offentlig upphandling för företag som vill vända sig till de här länderna som är uppräknade, men även för dem som behöver komma till Åland och vill delta i offentliga upphandlingar. Tack, fru talman.

Talmannen

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i första behandling.

Ärendets första behandling är avslutad.

För kännedom

Föredras för kännedom ärendena 3 – 52 vilka upptas till behandling måndagen den 18 november 2013 i samband med remissen av budgeten för år 2014.

3        Ett ekonomiskt råd

Ltl Gunnar Janssons m.fl. budgetmotion (BM 1/2013-2014)

4        Avdrag för studielån

Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 2/2013-2014)

5        Avräkningsgrunden

Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 3/2013-2014)

6        Samordning av kortrutts- och fartygsplanering

Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 4/2013-2014)

7        Matraster på linfärjor

Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 5/2013-2014)

8        Trafik och transportpolitik

Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 6/2013-2014)

9        Trafikavdelningen utgiftsminskning

Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 7/2013-2014)

10      Regelverk för skattegottgörelsen

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 8/2013-2014)

11      Indexjustering av landskapsandelarna till kommunerna

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 9/2013-2014)

12      Strukturella förändringar för att minska landskapets budgetunderskott till 2016, tillägg till allmänna motiveringen

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 10/2013-2014)

13      Ekonomisk kompensation till kommunerna, ändring i allmänna motiveringen

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 11/2013-2014)

14      Sänkning av konsumtionsutgifterna

Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 12/2013-2014)

15      Tillväxt- och hållbarhetsfond

Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 13/2013-2014)

16      Policy för flyktingmottagning, tillägg till allmänna motiveringen

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 14/2013-2014)

17      B7-samarbetet avslutas, ändring i den allmänna motiveringen

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 15/2013-2014)

18      Hemspråksundervisning, tillägg till den allmänna motiveringen

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 16/2013-2014)

19      Utvecklad religionsundervisning, tillägg till den allmänna motiveringen

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 17/2013-2014)

20      Alandica, en utvärdering, tillägg till den allmänna motiveringen

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 18/2013-2014)

21      Ändring i allmänna motiveringen under ”Utveckling och omstrukturering av den kommunala serviceproduktionen”

Vtm Viveka Eriksson m.fl. budgetmotion (BM 19/2013-2014)

22      Digitala agendan, samordnad IT-förvaltning samt e-förvaltning

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 20/2013-2014)

23      Ekonomisk politik, ändring i allmänna motiveringen

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 21/2013-2014)

24      Ordning i samhällsfinanserna

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 22/2013-2014)

25      Penningautomatmedlen till stimulans av näringslivet

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 23/2013-2014)

26      Utnyttja de åländska avdragen

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 24/2013-2014)

27      Åtgärder mot barnfattigdom, ökning av anslag

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 25/2013-2014)

28      Indexjustering av landskapsandelar till kommunerna, ökning av anslag

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 26/2013-2014)

29      Nordens lägsta samfundsskatt

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 27/2013-2014)

30      Livslångt lärande för förståndshandikappade, ändring av allmänna motiveringen

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 28/2013-2014)

31      Medgivande för organdonation i deklarationen

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 29/2013-2014)

32      Svenska språket, ändring i allmänna motiveringarna

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 30/2013-2014)

33      Frigörande av PAF-medel för stimulans av näringslivet

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 31/2013-2014)

34      Utred samhällsreformen inom ramen för ordinarie medel

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 32/2013-2014)

35      Utveckling av IT-undervisning

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 33/2013-2014)

36      Sysselsättnings-, utbildnings- och integrationsåtgärder inom ramen för ordinarie verksamhet

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 34/2013-2014)

37      Primärnäringarnas utveckling, finansiering med ordinarie medel

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 35/2013-2014)

38      Trafikavdelningens utvecklingsarbete, finansiering med ordinarie medel

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 36/2013-2014)

39      Miljövänliga serverhallar

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 37/2013-2014)

40      Gör Åland till Nordens mest företagsvänliga region

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 38/2013-2014)

41      Marknadsför möjlighet till praktikplats på Åland

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 39/2013-2014)

42      Avräkningsgrunden

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 40/2013-2014)

43      Hållbarhetskriterier för alla stöd och bidrag, tillägg till allmän motivering

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 41/2013-2014)

44      Ett förbättrat och förenklat reseavdrag, tillägg till allmän motivering

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 42/2013-2014)

45      Kortruttsinvesteringar

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 43/2013-2014)

46      Penningautomatmedel för utveckling och sysselsättning

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 44/2013-2014)

47      E-förvaltning och e-tjänster inom den kommunala sektorn, tillägg till moment

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 45/2013-2014)

48      Samarbetsunderstöd

Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 46/2013-2014)

49      Ungdomsgaranti, tillägg till allmän motivering

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 47/2013-2014)

50      Uppföljningar av hälsa och välfärd

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 48/2013-2014)

51      Personbiljetter och årskort

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 49/2013-2014)

52      Gång- och cykelväg Lemströms kanal – Söderby, tillägg till beskrivning av investeringsprojekt

Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 50/2013-2014)

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 18.11.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil