Plenum den 13 september 2017 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 13 september 2017 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Andra behandling. 2

1    Godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 19/2016-2017

Landskapsregeringens yttrande RP 11/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 11/2016-2017

Andra behandling. 2

2    Havsplanering

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 18/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 29/2016-2017

Första behandling. 2

3    Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 23/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 34/2016-2017

Enda behandling. 2

4    Förslag till andra tilläggsbudget för år 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 24/2016-2017

Landskapsregeringens budgetförslag BF 4/2016-2017

Budgetmotion BM 55/2016-2017

Remiss efter bordläggning. 4

5    Införande av fiskevårdsavgift

Landskapsregeringens lagförslag LF 35/2016-2017

Remiss. 4

6    Ändrade besiktningsintervaller och genomförande av EU:s trafiksäkerhetspaket

Landskapsregeringens lagförslag LF 36/2016-2017

För kännedom.. 4

7    Godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 18/2016-2017

Landskapsregeringens yttrande RP 12/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 12/2016-2017

8    Godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 19/2016-2017

Landskapsregeringens yttrande RP 13/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 13/2016-2017

9    Ett nytt landskapsandelssystem

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 25/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 28/2016-2017

10  Förkortad sjukhusvistelse för färdigbehandlade patienter

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 20/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 32/2016-2017

11  Ändring av marknadskontrollagstiftningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 20/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 31/2016-2017

Plenum slutar 5

 

Plenum börjar

Upprop. 27 ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten Britt Lundberg anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av uppdrag i anslutning till Nordiska rådet.

Lagtingsledamoten Torsten Sundblom anmäler om ledighet från plenum 14-15 september 2017 på grund av kommunstyrelseuppdrag.

Antecknas.

Andra behandling

1        Godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 19/2016-2017

Landskapsregeringens yttrande RP 11/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 11/2016-2017

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning  eller vägra ge ett sådant bifall.

Diskussion.

Förslaget i presidentens framställning  föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget.

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling

2        Havsplanering

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 18/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 29/2016-2017

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

Diskussion. Ingen diskussion.

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Första behandling

3        Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 23/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 34/2016-2017

Enda behandling

4        Förslag till andra tilläggsbudget för år 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 24/2016-2017

Landskapsregeringens budgetförslag BF 4/2016-2017

Budgetmotion BM 55/2016-2017

Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget omfattas? Omfattat.

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Remiss efter bordläggning

5        Införande av fiskevårdsavgift

Landskapsregeringens lagförslag LF 35/2016-2017

Ärendet bordlades den 11 september 2017 då talmannens föreslog att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Fortsatt diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Remiss

6        Ändrade besiktningsintervaller och genomförande av EU:s trafiksäkerhetspaket

Landskapsregeringens lagförslag LF 36/2016-2017

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

För kännedom

7        Godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 18/2016-2017

Landskapsregeringens yttrande RP 12/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 12/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den

8        Godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 19/2016-2017

Landskapsregeringens yttrande RP 13/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 13/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den

9        Ett nytt landskapsandelssystem

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 25/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 28/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den

10      Förkortad sjukhusvistelse för färdigbehandlade patienter

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 20/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 32/2016-2017

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den

11      Ändring av marknadskontrollagstiftningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 20/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 31/2016-2017

Plenum slutar

Nästa plenum torsdagen den 14 september klockan 09.30. Plenum är avslutat.

Originalfil