Plenum den 14 september 2017 kl. 09.30

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 14 september 2017 kl. 9.30

Plenum börjar 1

Meddelande. 1

Första behandling efter bordläggning. 2

1    Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 23/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 34/2016-2017

Enda behandling efter bordläggning. 2

2    Förslag till andra tilläggsbudget för år 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 24/2016-2017

Landskapsregeringens budgetförslag BF 4/2016-2017

Budgetmotion BM 55/2016-2017

Första behandling. 3

3    Godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 18/2016-2017

Landskapsregeringens yttrande RP 12/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 12/2016-2017

Första behandling. 4

4    Godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 19/2016-2017

Landskapsregeringens yttrande RP 13/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 13/2016-2017

Första behandling. 4

5    Ett nytt landskapsandelssystem

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 25/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 28/2016-2017

Första behandling. 5

6    Förkortad sjukhusvistelse för färdigbehandlade patienter

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 20/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 32/2016-2017

Första behandling. 6

7    Ändring av marknadskontrollagstiftningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 20/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 31/2016-2017

Plenum slutar 6

 

Plenum börjar

Upprop……  ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten Bert Häggblom  anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

Lagtingsledamoten Tony Wikström anmäler om ledighet från plenum 18-19 september 2017 på grund av möten i Nordiska rådet.

Antecknas.

Meddelande

Talmannen aviserar en ändring i dagens föredragningslista så att ärende 7 om marknadskontrollagstiftningen behandlas före ärende 5.

Antecknas.

Plenum fortgår idag vid behov till cirka klockan 17.00. En lunchpaus hålls cirka 12.00-13.00.

Första behandling efter bordläggning

1        Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 23/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 34/2016-2017

Enda behandling efter bordläggning

2        Förslag till andra tilläggsbudget för år 2017

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 24/2016-2017

Landskapsregeringens budgetförslag BF 4/2016-2017

Budgetmotion BM 55/2016-2017

Ärendena bordlades vid plenum den 13 september 2017 då lagtinget omfattade talmannen förslag att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom.

Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad.

Detaljbehandlingen av lagförslaget börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

Föreläggs förslaget till landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017 för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Så över till detaljbehandlingen av budgetförslaget. I detaljbehandlingen föreläggs först avsnitten enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten eller avdelningarna i deras helhet.

Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Först föreläggs avsnittet VERKSAMHET i dess helhet. Godkänt.

Föreläggs nu avsnittet ÖVERFÖRINGAR enligt avdelning och kapitel.

Föreläggs avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

Föreläggs kapitel 410 Övriga sociala uppgifter. Godkänt.

Föreläggs kapitel 460 Avfallshantering. Begärs ordet?

Vtm Veronica Thörnroos

Talman! Jag föreslår att budgetmoton Nordiska rådet 55/216-2017 ska godkännas.

Ltl Runar Karlsson

Herr talman! Jag stöder vtm Thörnroos förslag.

 

 

Vicetalman Veronica Thörnroos, understödd av ltl Runar Karlsson, har föreslagit att budgetmotion nr 55/2016-2017 ska godkännas. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

Omröstning kommer att verkställas.

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar Vtm Thörnroos förslag ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?

Ltl Runar Karlsson

Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Jag ber att få understöda.

Talmannen

 Eftersom ltl Runar Karlsson, understödd av ltl Jörgen Pettersson, har föreslagit öppen omröstning så kommer den att verkställas.

Jag ber ledamöterna Sara Kemetter och Mikael Lindholm att biträda vid omröstningen.

Upprop.

Omröstningsresultatet har gett 15 ja-röster, 9 nej-röster, 1 avstod och 5 var frånvarande.

Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

Föreläggs avdelningen SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER i dess helhet. Godkänt.

Därmed var sifferstaten behandlad.

Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.

Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

Klämmarna är därmed behandlade.

Föreläggs nu betänkandets motiveringar. Talmannen föreslår att betänkandets motiveringen föredras i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Föreläggs betänkandets motivering. Begärs ordet?

Vtm Veronica Thörnroos

Talman! Jag förslår att under rubriken Fullmakt att avyttra fastigheter, fogas följande stycke: ”Landskapets fastighetsverk beviljas inte fullmakt att avyttra en tomt om ca 6 000 m2  jämte bygganden, benämnd rektorsbostaden, vid Ålands Folkhögskola i Finström.”

Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Jag ber att få understöda vtm Thörnroos förslag.

Talmannen

Vicetalman Veronica Thörnroos, understödd av ltl Jörgen Pettersson, har föreslagit att det till betänkandet, under rubriken Fullmakt att avyttra fastigheter, fogas följande stycke: ”Landskapets fastighetsverk beviljas inte fullmakt att avyttra en tomt om ca 6 000 m2  jämte bygganden, benämnd rektorsbostaden, vid Ålands Folkhögskola i Finström.”

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

Omröstning kommer att verkställas.

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

Ltl Britt Lundberg

Jag förslår öppen omröstning.

Vtm Veronica Thörnroos

Jag stöder öppen omröstning.

Talmannen

Eftersom ltl Britt Lundberg, understödd av vtm Veronica Thörnroos, har föreslagit öppen omröstning så kommer den att verkställas.

Jag ber ledamöterna Pernilla Söderlund och Axel Jonsson att biträda vid omröstningen.

Upprop.

Omröstningsresultatet har gett 17 ja-röster, 8 nej-röster och 5 var frånvarande.

Lagtinget har godkänt utskottets förslag.

Begärs ytterligare ordet? Ingen begär ordet.

Motiveringen är därmed behandlad.

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Första behandling

3        Godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 18/2016-2017

Landskapsregeringens yttrande RP 12/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 12/2016-2017

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Ltl Harry Jansson

 

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med  betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

4        Godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 19/2016-2017

Landskapsregeringens yttrande RP 13/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 13/2016-2017

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Ltl Harry Jansson

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

5        Ett nytt landskapsandelssystem

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 25/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 28/2016-2017

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Förslag om förkastande väcks i samband med ärendets andra behandling. Detsamma gäller klämförslag.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Första behandling

6        Förkortad sjukhusvistelse för färdigbehandlade patienter

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 20/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 32/2016-2017

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Första behandling

7        Ändring av marknadskontrollagstiftningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 20/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 31/2016-2017

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Plenum slutar

I morgon fredag 15 september 2017 klockan 09.30 hålls en frågestund. Nästa plenum hålls i morgon klockan 10.30. Plenum är avslutat.

Originalfil