Plenum den 15 april 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 15 april 2019 kl. 13.00

Andra behandling. 2

1    Avbytarlagstiftning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 17/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2018-2019

Andra behandling. 2

2    Fiskereglering

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 18/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2018-2019

Remiss. 2

3    Fördelning av kompensation till kommunerna 2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2018-2019

Remiss. 3

4    Stöd till kommunernas it-samordning

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2018-2019

Remiss. 3

5    Ny landskapslagstiftning om socialvård

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2018-2019

Remiss. 3

6    Yrkesutbildade personer inom socialvården

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2018-2019

Remiss efter bordläggning. 3

7    Medieavgift och finansiering av public service

Landskapsregeringens lagförslag LF 19/2018-2019

Remiss. 3

8    Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2018-2019

Remiss. 4

9    Ny narkotikapolitik

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 5/2018-2019/

Remiss. 4

10  Bristande djurskydd

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion MOT 6/2018-2019

Fortsatt enda behandling. 4

11  Medborgarinitiativ – En hållbar skärgårdstrafik

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 14/2018-2019

Medborgarinitiativ MI 1/2017-2018

För kännedom.. 5

12  Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2018-2019

13  Förslag till första tilläggsbudget för år 2019

Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2018-2019

Plenum slutar 5

 

Närvaroregistrering.

29 ledamöter närvarande.

Antecknas.

Andra behandling

1        Avbytarlagstiftning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 17/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2018-2019

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

Diskussion. Ingen diskussion.

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling

2        Fiskereglering

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 18/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2018-2019

Även här tillåts först diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Diskussion. Ingen diskussion.

Föreläggs förslaget till landskapslag  om ändring av landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Remiss

3        Fördelning av kompensation till kommunerna 2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

 

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss

4        Stöd till kommunernas it-samordning

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss

5        Ny landskapslagstiftning om socialvård

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen avbryts.

Remiss

6        Yrkesutbildade personer inom socialvården

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Talmannen

Ärendet avförs.

Remiss efter bordläggning

7        Medieavgift och finansiering av public service

Landskapsregeringens lagförslag LF 19/2018-2019

Ärendet bordlades vid plenum den 10 april 2019.

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Remiss

8        Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2018-2019

Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling vid plenum den 20 maj

Remiss

9        Ny narkotikapolitik

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 5/2018-2019/

Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling vid plenum den 20 maj

Remiss

10      Bristande djurskydd

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion MOT 6/2018-2019

Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling vid plenum den 20 maj

Fortsatt enda behandling

11      Medborgarinitiativ – En hållbar skärgårdstrafik

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 14/2018-2019

Medborgarinitiativ MI 1/2017-2018

Ärendet avförs från dagens lista.

För kännedom

12      Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum tisdagen den 16 april 2019.

13      Förslag till första tilläggsbudget för år 2019

Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum tisdagen den 17 april 2019.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls tisdagen den 16 mars 2019 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil