Plenum den 15 januari 2018 kl. 13.00

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 15 januari 2018 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Andra behandling. 1

1    Polisernas avgångsålder

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 4/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2017-2018

Remiss. 3

2    Godkännande av andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt

Landskapsregeringens yttrande RP 10/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 10/2016-2017

Remiss. 3

3    Godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället

Landskapsregeringens yttrande RP 14/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 14/2016-2017

Remiss. 3

4    Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2017

Landskapsregeringens budgetförslag BF 2/2017-2018

Remiss. 4

5    Landskapsregeringens externpolitik

Landskapsregeringens meddelande M 4/2017-2018

Enda behandling. 4

6    Misstroendeyrkande

Ltl Axel Jonssons m.fl. misstroendeyrkande MY 1/2017-2018

Enda behandling. 4

7    Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2017-2018

Landskapsregeringens meddelande M 6/2016-2017

Plenum slutar 4

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten Sara Kemetter anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

Antecknas.

Andra behandling

1        Polisernas avgångsålder

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 4/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2017-2018

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslagen sådana de godkänts i första behandlingen eller förkasta dem.

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs lagförslagen för beslut i andra behandling var för sig. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Ärendet bordläggs till plenum den 17 januari 2018. 

Remiss

2        Godkännande av andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt

Landskapsregeringens yttrande RP 10/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 10/2016-2017

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Remiss

3        Godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället

Landskapsregeringens yttrande RP 14/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 14/2016-2017

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Remiss

4        Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2017

Landskapsregeringens budgetförslag BF 2/2017-2018

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss

5        Landskapsregeringens externpolitik

Landskapsregeringens meddelande M 4/2017-2018

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Kan förslaget att remittera ärendet självstyrelsepolitiska nämnden omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.

Enda behandling

6        Misstroendeyrkande

Ltl Axel Jonssons m.fl. misstroendeyrkande MY 1/2017-2018

Enligt 43 § arbetsordningen ska ett yrkande om att lagtinget ska förklara att lantrådet saknar lagtingets förtroende inte tas upp till behandling innan lantrådet beretts tillfälle att inom tre dagar efter den dag då yrkandet delgavs avge en förklaring inför lagtinget. Lantrådet fick del av yrkandet den 10 januari 2018 och bereds nu tillfälle att avge förklaring, därefter tillåts diskussion.

Förklaringen antecknas för kännedom.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad.

Ett beslut i ärendet får enligt 43 § arbetsordningen fattas tidigast på fjärde dagen efter det att förklaringen avgavs.

Ärendet upptas för beslut vid plenum fredagen den 19 januari kl. 09.30.

Enda behandling

7      Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2017-2018

Landskapsregeringens meddelande M 6/2016-2017

Ärendet avförs från dagens lista i enligt förslaget från talmanskonferensen och upptas till behandling den 5 mars 2018.

Plenum slutar

En frågestund kommer att hållas onsdagen den 17 januari klockan 13.00.

Nästa ordinarie plenum hålls samma dag klockan 14.00.

Talmannen önskar att ledamöterna ska ha beredskap för ett eventuellt kvällsplenum den dagen. Plenum är avslutat.

 

Originalfil