Plenum den 18 september 2017 kl. 16.20

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 18 september 2017 kl. 16.20

Plenum börjar 1

Andra behandling efter bordläggning. 1

1    Ett nytt landskapsandelssystem

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 25/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 28/2016-2017

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Andra behandling efter bordläggning

1        Ett nytt landskapsandelssystem

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 25/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag LF 28/2016-2017

Ärendet bordlades vid ett tidigare plenum idag.

Diskussionen fortsätter.

Begärs ordet? Diskussion är avslutad.

Föreläggs lagförslagen för antagande i andra behandling.

Vtm Veronica Thörnroos

Jag föreslår att samtliga lagförslag förkastas.

Ltl Harry Jansson

Jag ber att få understöda förslaget.

Talmannen

Vtm Veronica Thörnroos, understödd av ltl Harry Jansson, har föreslagit att lagförslagen ska förkastas.

Omröstning kommer därför att verkställas.

Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar vtm Thörnroos förslag om förkastande, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

Ltl Runar Karlsson

Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

Vtm Veronica Thörnroos

Jag understöder ltl Karlssons förslag.

Talmannen

Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer därför att verkställas.

Jag ber lagtingsledamöterna Aaltonen och Eklund att biträda vid rösträkningen.

Upprop.

Omröstningen har resulterat i 14 ja-röster, 11 nej-röster och 5 var frånvarande.

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Begärs ytterligare ordet?

Vtm Veronica Thörnroos

Talman! Jag föreslår att det klämförslag som finns i min reservation, och som lyder som följer; ”att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning inkomma med ett nytt lagförslag där de regionalpolitiska särdragen beaktas så att den lagstadgade basservicen tryggas på hela Åland”, ska ligga som grund.

Ltl Harry Jansson

Jag ber att få understöda förslaget.

Talmannen

Vtm Veronica Thörnroos, understödd av ltl Harry Jansson, har föreslagit att lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning inkomma med ett nytt lagförslag där de regionalpolitiska särdragen beaktas så att den lagstadgade basservicen tryggas på hela Åland.”

Omröstning kommer därför att verkställas.

Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar vtm Thörnroos förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

Ltl Runar Karlsson

Herr talman! Jag förslår öppen omröstning.

Ltl Harry Jansson

Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

Talmannen

Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer därför att verkställas.

Jag ber lagtingsledamöterna Pernilla Söderlund och Stephan Toivonen att biträda vid rösträkningen.

Upprop.

Omröstningen har resulterat i 14 ja-röster, 11 nej-röster och 5 var frånvarande.

Lagtinget har alltså omfattat utskottets betänkande.

Ärendet är slutbehandlat.

Plenum slutar

Då avslutas det sista plenumet i den här salen. Talmannen vill passa på att tacka för gott samarbete.

Nästa plenum hålls fredagen den 3 november klockan 12.00 då lagtinget förrättar val av presidium.

 Samma dag hålls lagtingets högtidliga öppnande samt ett arbetsplenum.

Plenum är avslutat.

Originalfil