Plenum den 19 april 2010 kl. xx

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 19 april 2010 kl. 16.30

Plenum börjar. 1

Föredras. 1

1   Fyllnadsval av minister i landskapsregeringen

Lantrådets förslag till fyllnadsval (D 2/2009-2010)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Föredras

1      Fyllnadsval av minister i landskapsregeringen

Lantrådets förslag till fyllnadsval (D 2/2009-2010)

Fyllnadsvalet förrättas med anledning av att lagtinget den 14 april 2010 på begäran beslöt befria Jan-Erik Mattsson från hans uppdrag som minister i landskapsregeringen.

Enligt 64c § lagtingsordningen ska fyllnadsval förrättas då en minister i landskapsregeringen avlidit eller befriats från uppdraget. Lantrådet föreslår härvid ny minister med iakttagande av att mandatfördelningen om möjligt blir oförändrad. Förkastas lantrådets förslag, ska ny  landskapsregeringen tillsättas.

Enligt 68e § arbetsordningen ska förslag till fyllnadsval skriftligen tillställas lagtinget av lantrådet. Med anledning härav verkställs öppen omröstning. Omröstningen får inte föregås av annan diskussion än om kandidatens valbarhet och valets laglighet i övrigt. Bordläggning av ärende kan inte ske.

Konstateras att i 7 § 3 mom. landskapslagen om Ålands landskapsregering förutsatt samtycke föreligger från den av lantrådet föreslagna kandidaten Torbjörn Eliasson.

Begäres ordet angående valets formella förutsättningar? Ingen begär ordet.

Enligt 60 § 3 mom. lagtingsordningen fordras för godkännande av förslaget mer än hälften av de avgivna rösterna och omröstningen verkställs efter upprop.

Öppen omröstning  verkställs. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för lantrådets förslag röstar JA medan de som röstar mot lantrådets förslag röstar NEJ. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

Jag ber ltl Ulla-Britt Dahl och ltl Johan Ehn att biträda vid omröstningen.

Upprop.

Vid omröstningen har avgivits 18 JA-röster, medan 5 lagtingsledamöter har avstått från att rösta och 7 ledamöter är frånvarande.

 Lagtinget har sålunda i enlighet med lantrådets förslag till ny minister i landskapsregeringen med ansvar för näringsavdelningen utsett företagaren Torbjörn Eliasson.

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 21 april 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 16.36).

Originalfil