Plenum den 19 december 2008 kl. 9.30

Ålands lagting

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 Plenum fredagen den 19 december 2008 kl. 9.30

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop.(Frånvarande: ltl Camilla Gunell och ltl Torsten Sundblom.)

28 ledamöter närvarande.

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Camilla Gunell för att vårda sjukt barn och ltl Torsten Sundblom på grund av sjukdom. Beviljas.

 

Tredje behandling ärende 1

Finansutskottets betänkande nr 3/2008-2009 om höjning av landskapsandelarna för socialvården. (FR 7/2008-2009).

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts i andra behandlingen eller att förkasta det.

Först tillåts diskussion därefter föreläggs det i betänkandet ingående lagförslaget för beslut i tredje behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling.

Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Diskussion. Ingen diskussion.

Föreläggs betänkandet ingående lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Tredje behandling ärende 2

Social- och miljöutskottets betänkande nr 1/2008-2009 angående ny landskapslagstiftning om underhållsstöd. (FR 5/2008-2009).

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de godkänts i andra behandlingen eller att förkasta dem.

Först tillåts diskussion därefter föreläggs de i betänkandet ingående lagförslagen var för sig för beslut i tredje behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling.

Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Diskussion. Ingen diskussion.

Föreläggs det i betänkandet ingående första lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

Föreläggs det i betänkandet ingående andra lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Fortsatt enda behandling ärende 3

Finansutskottets betänkande nr 1/2008-2009 om budget för landskapet Åland 2009. (FR 1/2008-2009 samt FM 1-68/2008-2009).

Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 17 december 2008.

Detaljbehandlingen vidtar.

I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt huvudtitel i sin helhet.

Därefter föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet, sedan betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

 

Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel i deras helhet. 

Föreläggs Ht 41 Lagtinget . Godkänd.

Föreläggs Ht 42 Landskapsregeringen. Godkänd.

Föreläggs Ht 43 Kansliavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

Föreläggs Ht 44 Finansavdelningens förvaltningsområde . Godkänd

Föreläggs Ht 45 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

Föreläggs Ht 46 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

Föreläggs Ht 47 Näringsavdelningen förvaltningsområde. Godkänd.

Föreläggs Ht 48 Trafikavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

Föreläggs Ht 49 Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster och lån av finansiella poster. Godkänd.

 

Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet jämte detaljmotiveringar.

Avd. 31. Lagtinget. Godkänd.

Avd. 32. Landskapsregeringen. Godkänd.

Avd. 33. Kansliavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

Avd. 34. Finansavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

Avd. 35 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

Avd. 36. Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

Avd. 37. Näringsavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

Avd. 38. Trafikavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

Avd. 39. Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster. Godkänd.

 

Föreläggs de till betänkandet fogade fyra klämförslagen var för sig.

Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

Föreläggs det fjärde klämförslaget. Godkänt.

 

Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering i dess helhet. Godkänt.

 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

 

Fortsatt enda behandling ärende 4

Finansutskottets betänkande nr 2/2008-2009 om resurs- och behovsplan för landskapet Åland. (M 1/2008-2009).

Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 17 december 2008.

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och därefter betänkandets motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Föreläggs först betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd

Ärendets enda behandling är avslutad.

Föredras ärende 5

Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Dannes Sundmans enkla fråga om upphandling av vägunderhållstjänster. (EF 4/2008-2009).

Enkel fråga skall uppläsas av frågeställaren vid plenum då den besvaras. Härefter avger lantrådet eller därtill utsedd ledamot av landskapsregeringen svar på frågan. Med anledning av svaret får frågeställaren omedelbart härefter hålla högst två till frågan anslutna anföranden, vilka även får innehålla tilläggsfråga. Efter vartdera anförandet har den som besvarat frågan rätt att yttra sig. Annan diskussion är inte tillåten.

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning. Frågeställarens följande yttranden samt tilläggsyttranden av den som avger svaret får däremot inte överstiga tre minuter.

Ltl Danne Sundman:

Herr talman! Enligt uppgift i massmedia har landskapsregeringen för avsikt att i större utsträckning upphandla vägunderhållstjänster. Enligt åländska entreprenörer är dock sättet för upphandlingen, tidsaspekterna, villkoren felaktiga för att erbjudandena skall vara attraktiva om än över huvudtaget möjliga att lämna anbud på. Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att bjuda ut vägunderhållstjänsterna till privata entreprenörer på ett sådant sätt att det blir intressant att lämna anbud?

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson:

Herr talman! Landskapsregeringens trafikavdelning upphandlar tjänster för cirka 10 miljoner euro per år i genomsnitt. Vid upphandlingen måste många faktorer beaktas. Det måste finnas kännedom om vilka resurser som finns på marknaden. Upphandlingen måste vara juridiskt korrekt. Upphandlingen måste se till att landskapsregeringens d.v.s. skattebetalarnas intressen och upphandlingen måste medföra att vi får en kvalitativ produkt. Alla dessa parametrar uppfylls nästan alltid av våra upphandlare. Intresset från entreprenörerna varierar alltid beroende på tillgång på arbete för entreprenörerna. De senaste årens överhettning i jordschaktningsbranschen, vilket har betytt att vi nog har fått hyfsat med anbud men inte alltid alla gånge tillräckligt många. Någon enstaka gång har upphandlingen kunnat göras på ett annat och bättre sätt för att möjliggöra erhållandet av flera anbud. Vi arbetar fortgående för att förbättra och förfina trafikavdelningen och därtill hörande upphandlingar.

Vad gäller specifikt de vägunderhållstjänster som frågeställaren avser, så kan jag och har jag konstaterat att upphandlingarna har gjorts helt korrekt och i enlighet med skattebetalarnas och trafikanternas intressen. Det vill säga att upphandlingen är gjord så att vi så förmånligt som möjligt skall få underhållstjänsterna gjorda så att trafikanterna kan färdas på en väg som garanteras vara plogad och sandad när behov så föreligger. Det enda man kan vara kritisk till är tidsaspekterna. Alltså anbudstiden i förhållande till avtalets början. I det här specifika fallet kan vi konstatera att det nog var lite för kort, ändå herr talman, erhöll vi åtta anbud, flera av dem var helt nya. Flera som tidigare plogat och sandat och som har utrustning tillgänglig gav inte anbud. Dessa entreprenörer hade rent praktiskt kunnat ge anbud och också haft möjlighet att åta sig uppgifterna trots den korta tidsaspekten. Efter min personliga kontroll angav åtminstone en av dem att de inte gav anbud p.g.a. att de hade så mycket jobb.

Herr talman! Vi kommer nu att börja skissa på nya upphandlingar under vägunderhållet med avsikt av att försöka öka de privatas insatser i förhållande till egen regi. Här måste vi lägga större vikt på anbudstider och entreprenadtider.

Till sist herr talman kan vi anta att det på grund av den annalkande lågkonjunkturen blir lättare att få privata intressen för våra vägunderhåll och också inom andra trafikområden. Tack!

Ltl Danne Sundman:

Herr talman! Jag får tacka för den här upphandlingslektionen och konstatera att trafikministern anser att syftena uppfylls nästan alltid. Det är just de fallen beträffande "nästan" som jag har frågat om och där man inte uppfyller det. Det sades från trafikministerns sida att upphandlingstiderna har varit lite för korta. Hos entreprenörerna upplevs andra problem med t.ex. krav på utrustning som är orimlig. Sådana krav som har utformats i princip för att omöjliggöra för privata, med hänvisning till kombinationen av anbudstiden och avtalets längd och kraven på utrustning, att göra de investeringar man behöver göra för att börja med den här verksamheten. Det gläder mig att jag nu får höra att trafikministern skissar på nya villkor. Det skulle vara intressant att höra lite mera exakt vad man tänker ändra. Det är i allas intressen att det här fungerar inte bara skattebetalarnas och trafikanternas utan de som skall försöka sammanjämka dessa intressen, nämligen Ålands lagting som har det totala ekonomiska ansvaret över landskapet när det gäller landskapets fögderi. Gärna lite mera detaljerat. Tack!

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson:

Herr talman! Det är omöjligt att exakt i detalj genom att det är en operativ fråga. Men som jag sade i början upphandlar vi tjänster för cirka 10 miljoner euro per år på trafikavdelningen. Det är allt från nya färjor, färjfästen, vägar, underhållstjänster och konsulttjänster. Det är klart att någon enstaka gång har man kunnat göra det bättre. Det håller jag med om. Så är det alltid. Så är det också i vårt eget dagliga arbete. Man kan göra allting bättre men man måste också lära sig hela tiden. Just i det här specifika fallet var det lite för kort tid ändå fick vi ganska många anbud. Som jag sade anser jag efter att jag har kontrollerat detta förfarande har det fungerat tillfredsställande. Jag är nöjd med det som har gjort det enda som inte var bra var tidsaspekten. Sedan har vi varit i nära kontakt med Jordschaktningsförbundet inför den här upphandlingen och frågat, hur anser ni att vi skall upphandla det här för att det skall vara intressant för er? Vi har t.o.m. gett dem anbudshandlingarna före vi färdigställt dem. Vi har gjort vad vi har kunnat. Att entreprenörerna påstår att vi har haft stora krav på utrustningen, ja om man tycker att det är för stora krav att ha en plog och ett sandaggregat, när man skall ploga och sanda så är det väl för hårt då.

Ltl Danne Sundman:

Herr talman! Jag tror entreprenörerna i branschen ser seriösare på det än så där. Om man skulle skriva en historik över trafikavdelningens upphandlingar så skulle kapitlet angående blamagerna bli ganska omfattande, men det är inte nuvarande trafikministerns fel till alla delar. Men det är bra att det finns en vilja att förbättra sig. Trafikminister Runar Karlsson är en hygglig karl så i morse när jag träffade honom frågade jag om han inte hade några tilläggsfrågor som jag kan ställa? Jo, det hade han nog men sade inte vilka. Det är om de detaljerna jag gärna skulle höra här. Men det får jag inte och jag får nöja mig med att man jobbar med det. Jag hoppas att trafikminister Runar Karlsson håller politisk styrning, som han brukar göra och är känd för, så att det här blir bra på sikt och att man kan få en bra konkurrenssituation.

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson:

Herr talman! Det finns inte så mycket mera att kommentera. Vi gör vårt bästa och hoppas att det skall räcka.

Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.

För kännedom

Landskapsregeringens framställning med förslag till andra tilläggsbudget för år 2008. (FR 12/2008-2009).

Ärendet upptas till behandling den 7 januari.

 

Lagtingets nästa plenum hålls den 7 januari 2009, kl. 13.00.

Plenum är avslutat.

 

(Plenum avslutades kl. 09.48.)

Originalfil