Plenum den 19 november 2018 kl. 13.00

  LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 19 november 2018 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Meddelande. 2

Första behandling efter bordläggning. 2

1    Reform av kommunstrukturen på Åland

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2017-2018

Första behandling. 3

2    Dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 2/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2017-2018

Remiss. 4

3    Godkännande av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen

Republikens presidents framställning RP 7/2017-2018

Remiss. 5

4    Godkännande av ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Landskapsregeringens svar RP 2/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 2/2018-2019

Remiss. 5

5    Fördelning av kompensation till kommunerna 2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2018-2019

Remiss. 5

6    Ny vallag för Åland

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2018-2019

Remiss. 7

7    Förtydligande av bestämmelserna om basbeloppen för grundskolan

Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2018-2019

Remiss. 7

8    Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 1/2018-2019

Remiss. 8

9    Om skyldighet att anmäla viltolycka

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 9/2017-2018

Remiss. 8

10  Bomarsundsbron öppningsbar

Ltl Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion MOT 2/2018-2019/

För kännedom.. 9

11  Godkännande av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort

Landskapsregeringens svar RP 1/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 1/2018-2019

12  Godkännande av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och EU, och dess medlemsstater å andra sidan

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 1/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 3/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 3/2017-2018

Plenum slutar 9

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Lagtingsledamoten Fredrik Fredlund anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av sjukdom.

28 ledamöter är närvarande.

Antecknas.

Meddelande

Talmannen ber ledamöterna att ha beredskap för plenum inkommande fredag kl. 09.30.

Första behandling efter bordläggning

1        Reform av kommunstrukturen på Åland

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2017-2018

Ärendet bordlades vid plenum 13.11. 2018. Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

Diskussion.

Talmannen

Under diskussionen har ltl Harry Jansson, understödd av ltl Britt Lundberg, föreslagit att ärendet ska bordläggas till den 7 januari 2019. Ärendet har tidigare varit bordlagt och kan nu bordläggas ytterligare en gång om lagtinget så besluter.

Önskar någon yttra sig med anledning av bordläggningsförslaget eller bordläggningstiden?

Ltl Sara Kemetter

Fru talman! Vi föreslår att debatten fortsätter i saklig ordning, i detta plenum, fortsatt saklig behandling.

Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag understöder förslaget om fortsatt behandling.

Talmannen

Omröstning kommer att verkställas om bordläggningsförslaget.   

Den som röstar för fortsatt behandling röstar ja; den som röstar för ltl Harry Janssons bordläggningsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

Vtm Veronica Thörnroos

Tack, talman! Jag föreslår en öppen omröstning i det här angelägna ärendet.

Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Jag understöder öppen omröstning.

Talmannen

Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer att verkställas. Jag ber ledamöterna Brage Eklund och Ingrid Johansson att bistå vid omröstningen.

Upprop.

Talmannen

Omrösningen har resulterat i en majoritet för ja, dvs. fortsatt behandling av ärendet.

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig, det första kapitel för kapitel och det andra sin helhet. Förslag om förkastande samt klämförslag väcks i samband med ärendets andra behandling.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om en reform av kommunstrukturen på Åland för godkännande kapitel för kapitel.

Föreläggs kapitel 1. Begärs ordet?

Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Ålands Framtid har delat ut ett kompromissförslag till 3 §. Vi godkänner första stycket förutom ordet tre, och andra momentet skulle helst strykas.

Ltl Axel Jonsson

Jag ber att få understöda ltl Brage Eklunds förslag.

Talmannen

Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att 3 § godkänns i den lydelse den har i det utdelade förslaget.

Omröstning kommer därför att verkställas. Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklund ändringsförslag, röstar nej.

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

Majoritet för ja. Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.

Föreläggs kap.2 Godkänt.

Föreläggs kap.3 Godkänt.

Föreläggs kap.4 Godkänt.

Föreläggs kap.5 Godkänt.

Föreläggs kap.6 Godkänt.

Lagens rubrik. Godkänd.

Lagens ingress. Godkänd.

Föreläggs förslaget till Kommunstrukturlag för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

2        Dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 2/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2017-2018

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av arkivlagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslagen om ändring av statistiklagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 23a § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 34 och 67 §§ landskapslagen om gymnasieutbildning för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 19 § landskapslagen om energideklaration för byggnader för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 20 § landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 37 § förvaltningslagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 20 § landskapslagen om produktion av genetiskt modifierade växter för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 4 och 32 §§ landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 20 § landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 14 § landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 5h § landskapslagen om lotterier för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 58 § körkortslagen för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 17 § landskapslagen om vattenfarkoster  för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Remiss

3        Godkännande av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen

Republikens presidents framställning RP 7/2017-2018

Ärendet avförs från dagens föredragningslista och upptas till behandling vid ett senaregeringen plenum.

Remiss

4        Godkännande av ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Landskapsregeringens svar RP 2/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 2/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion. Ingen diskussion.

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss

5        Fördelning av kompensation till kommunerna 2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2018-2019

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.  

Remiss

6        Ny vallag för Åland

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Remiss

7        Förtydligande av bestämmelserna om basbeloppen för grundskolan

Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2018-2019

Även detta ärende avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Remiss

8        Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 1/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Remiss

9        Om skyldighet att anmäla viltolycka

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 9/2017-2018

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Talmannen

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Remiss

10      Bomarsundsbron öppningsbar

Ltl Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion MOT 2/2018-2019/

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till  finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

För kännedom

11      Godkännande av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort

Landskapsregeringens svar RP 1/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 1/2018-2019

12      Godkännande av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och EU, och dess medlemsstater å andra sidan

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 1/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 3/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 3/2017-2018

Båda ärenden tas upp till behandling vid nästa plenum.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls onsdagen den 21 november 2018 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil