Plenum den 1999-11-01 kl.15:30

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM DEN 1 NOVEMBER 1999 KL. 15.30.

TALMANNEN:

Plenum börjar.  Upprop.

Samtliga ledamöter närvarande.

 

 

Föredrages ärende nr 1:

 

Meddelande om tiden för val av

- lagtingets utskott,

- medlemmar i kanslikommissionen,

- justeringsmännen,

- självstyrelsepolitiska nämnden samt

- representanter i Nordiska rådet.

 

Meddelas:

- att kandidatlistor för val av i 34 § lagtingsordningen nämnda utskott skall inlämnas till lagtingets kansli senast tisdagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 3 november,

 

- att kandidatlistor för val av två medlemmar i kanslikommissionen skall inlämnas senast tisdagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 3 november,

 

- att kandidatlistor för val av tre justeringsmän jämte ersättare skall inlämnas senast tisdagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 3 november,

 

- att kandidatlistor för val av fyra medlemmar jämte ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden skall inlämnas senast tisdagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 3 november,

 

- att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet skall inlämnas senast tisdagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 3 november.

 

Talmannen meddelar samtidigt att samtliga nämnda val förrättas för valperioden 1999-2003, förutom valet av medlemmar i Nordiska rådet som avser arbetsåret 1999-2000.

Antecknas.

 

 

Föredrages ärende nr 2:

 

Fastställande av antalet ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden.

 

Talmannen meddelar att lagtinget i början av valperioden enligt 11 § i arbetsordningen skall fastställa minsta antalet ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden. Presidiet har för det val som förrättas för valperioden 1999-2003 eller till dess att eventuellt fyllnadsval förrättas beslutat föreslå samma antal som tidigare år, dvs. att fyra ersättare utses. Kan förslaget omfattas av lag­tinget? Förslaget omfattat.

 

 

Föredrages ärende nr 3:

 

Förslag om minsta antal ersättare i lagutskottet, finansutskottet, näringsutskottet, kulturutskottet, social- och miljöutskottet, justeringsutskottet samt stora utskottet.

 

För val av ersättare valperioden 1999-2003 i lagutskottet, finansut­skottet, näringsutskottet, kulturutskottet, social- och miljöutskot­tet och juster­ingsutskottet föreslår presidiet med stöd av 57 § arbets­ord­ningen att i specialutskotten fyra ersättare och i juster­ings­utskottet tre ersättare skall utses. Kan förslaget omfattas? Förslaget omfattat.

 

För val av ersättare i stora utskottet föreslås att fem ersättare utses. Kan även detta förslag godkännas? Förslaget godkänt.

 

 

Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

 

Landskapsstyrelsens framställning om ny polislandskapslagstiftning. (FR nr 1/1999‑2000).

 

Ärendet föredras för remiss måndagen den 8.11.

 

 

Landskapsstyrelsens framställning angående ändring av 13 § landskapslagen om hälso‑ och sjukvården. (FR nr 2/1999‑2000).

 

Ärendet föredras för remiss måndagen den 8.11.

 

 

Landskapsstyrelsens framställning angående ändring av landskapslagen om brand‑ och räddningsväsendet samt följdändring i 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. (FR nr 3/1999‑2000).

 

Presidiet föreslår att detta ärende tas upp till behandling vid plenum fredagen den 5.11.

 

Lagtingets nästa plenum är onsdagen den 3.11 kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 15.42).

 

 

Originalfil