Plenum den 2 mars 2015 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 2 mars 2015 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Bordläggning. 1

1    Produktionsstöd för el åren 2013-2015

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2014-2015)

För kännedom.. 1

2    Godkännande av förordningen om konventionen om förorening av olja

Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2014-2015-s)

Republikens presidents framställning (RP 7/2014-2015)

3    Godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter

Landskapsregeringens yttrande (RP 8/2014-2015-s)

Republikens presidents framställning (RP 8/2014-2015)

4    Godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2014-2015-s)

Republikens presidents framställning (RP 9/2014-2015)

5    Godkännande av överenskommelsen om social trygghet med Folkrepubliken Kinas regering

Republikens presidents framställning (RP 10/2014-2015)

6    Godkännande av associeringsavtalet mellan EU, Euratom och deras medlemsstater och Ukraina, Moldavien respektive Georgien

Republikens presidents framställning (RP 11/2014-2015)

7    Ändring av blankettlagar om socialvård

Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2014-2015)

8    Yttrande enligt 21 § LO

Självstyrelsepolitiska nämndens yttrande (Y 1/2014-2015)

9    Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 32 § AO

Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2014-2015)

10  Landskapsregeringens externpolitik

Landskapsregeringens meddelande (M 1/2014-2015)

11  Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014

Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2014-2015)

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.

Talman Britt Lundberg anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

Lagtingsledamoten John Hilander anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

Bordläggning

1        Produktionsstöd för el åren 2013-2015

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2014-2015)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 04.03.2015. Godkänt.

För kännedom

2        Godkännande av förordningen om konventionen om förorening av olja

Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2014-2015-s)

Republikens presidents framställning (RP 7/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.03.2015. Godkänt.

3        Godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter

Landskapsregeringens yttrande (RP 8/2014-2015-s)

Republikens presidents framställning (RP 8/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.03.2015. Godkänt.

4        Godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2014-2015-s)

Republikens presidents framställning (RP 9/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.03.2015. Godkänt.

5        Godkännande av överenskommelsen om social trygghet med Folkrepubliken Kinas regering

Republikens presidents framställning (RP 10/2014-2015)

6        Godkännande av associeringsavtalet mellan EU, Euratom och deras medlemsstater och Ukraina, Moldavien respektive Georgien

Republikens presidents framställning (RP 11/2014-2015)

Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse till landskapsregeringen för ett yttrande.

Talmannen har beslutat sända ärendena 5 och 6 till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendena upptas därför för remiss vid senare plenum.

7        Ändring av blankettlagar om socialvård

Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.03.2015. Godkänt.

8        Yttrande enligt 21 § LO

Självstyrelsepolitiska nämndens yttrande (Y 1/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 04.03.2015.

9        Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 32 § AO

Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 11.03.2015. Godkänt.

10      Landskapsregeringens externpolitik

Landskapsregeringens meddelande (M 1/2014-2015)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 16.03.2015. Godkänt.

11      Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014

Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2014-2015)

Landskapsrevisionen har 24.02.2015 i enlighet med 7 § landskapslagen om Landskapsrevisionen överlämnat en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen till lagtinget. Enligt samma lags 8 § ska landskapsregeringen, inom tre månader från det att Landskapsrevisionens berättelse har delgivits landskapsregeringen, meddela lagtinget vilka åtgärder den vidtagit eller avser att vidta med anledning av Landskapsrevisionens iakttagelser. Landskapsrevisionens berättelse delgavs landskapsregeringen 26.02.2015 varför landskapsregeringens meddelande ska ges senast den 26.05.2015. Talmanskonferensen har dock uttryckt sin förhoppning om att meddelandet överlämnas till lagtinget senast inom april månad.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 04.03.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil