Plenum den 2 november 2011 klockan 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 2 november 2011 kl. 13.00

Plenum börjar 1

För kännedom.. 1

1    Avtalet med Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 1/2011-2012)

2    Avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 2/2011-2012)

3    Avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 3/2011-2012)

4    Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning

Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012)

5    Till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet

Republikens presidents framställning (RP 5/2011-2012)

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Upprop. 27  ledamöter är närvarande.

Talman Roger Nordlund och lagtingsledamoten Camilla Gunell anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av möte med utrikesminister Jan Eliasson och lagtingsledamoten Torsten Sundblom anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av kommunalt förtroendeuppdrag. Beviljas.

För kännedom

1        Avtalet med Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 1/2011-2012)

Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål översända en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse, till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett utskott. Talmannen kan dock, om möjligt efter att ha hört talmanskonferensen, i ett enskilt ärende besluta att ett yttrande inte är nödvändigt.

Eftersom lagtinget tidigare har behandlat ett antal fördrag med motsvarande innehåll har talmannen efter samråd med presidiet beslutat att ett yttrande inte är nödvändigt i fråga om den aktuella framställningen. Ärendet kommer därför att tas upp till remiss vid plenum 07.11.2011.

2        Avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 2/2011-2012)

På motsvarande sätt som i föregående ärende har talmannen beslutat att ett yttrande inte är nödvändigt varför ärendet kommer därför att tas upp till remiss vid plenum 07.11.2011.

3        Avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 3/2011-2012)

Även i detta ärende har talmannen av samma skäl som i fråga om föregående ärenden beslutat att ett yttrande inte är nödvändigt. Ärendet kommer därför att tas upp till remiss vid plenum 07.11.2011.

4        Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning

Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012)

Enligt den tidigare nämnda bestämmelsen i lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål översända en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse, till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett utskott. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning.

 Talmannen har beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

5        Till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet

Republikens presidents framställning (RP 5/2011-2012)

På motsvarande sätt som i fråga om föregående ärende har talmannen har beslutat sända detta ärende till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 03.11.2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil