Plenum den 2 september 2009 kl. 16.30

 Ålands lagting

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 2 september 2009 kl. 16.30

Plenum börjar. 1

Enda behandling. 1

1   Lantrådets förslag till fyllnadsval av landskapsregeringsledamot (D 2/2008-2009)

Enda behandling. 2

2   Vicetalman Gun-Mari Lindholms enkla fråga angående tunnelutredning (EF 22/2008-2009)

Plenum slutar. 2

 

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

 

Enda behandling

1      Lantrådets förslag till fyllnadsval av landskapsregeringsledamot (D 2/2008-2009)

Fyllnadsvalet förrättas med anledning av att lagtinget den 31 augusti 2009 på ingenjören Runar Karlssons förslag befriat honom från hans uppdrag som landskapsregeringsledamot.

Enligt 64c § lagtingsordningen ska fyllnadsval förrättas då ledamot av landskapsregeringen avlidit eller befriats från uppdraget. Lantrådet föreslår härvid ny ledamot med iakttagande av att mandatfördelningen om möjligt blir oförändrad. Förkastas lantrådets förslag, ska ny  landskapsregeringen tillsättas.

Enligt 68e § arbetsordningen ska förslag till fyllnadsval skriftligen tillställas lagtinget av lantrådet. Med anledning härav verkställs öppen omröstning. Omröstningen får inte föregås av annan diskussion än om kandidatens valbarhet och valets laglighet i övrigt. Bordläggning av ärende kan inte ske.

Konstateras att i 7 § 3 mom. landskapslagen om Ålands landskapsregering förutsatt samtycke föreligger från den av lantrådet föreslagna kandidaten Veronica Thörnroos.

 

Begäres ordet angående valets formella förutsättningar? Ingen begär ordet.

 

Öppen omröstning kommer att verkställas om lantrådets förslag. Omröstningspropositionen godkänd.

 

Enligt 60 § 3 mom. lagtingsordningen fordras för godkännande av förslaget mer än hälften av de avgivna rösterna och omröstningen verkställs efter upprop.

 

Jag ber ltl Folke Sjölund och ltl Carina Aaltonen  att biträda vid omröstningen.

Upprop.

Vid omröstningen har avgivits 15 ja-röster, medan 12 lagtingsledamöter har avstått från att rösta och 3 ledamöter är frånvarande.

 

Lagtinget har sålunda i enlighet med lantrådets förslag till ny ledamot av landskapsregeringen utsett hälsovårdare Veronica Thörnroos räknat från den 2 september 2009.

 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

 

Enda behandling

2      Vicetalman Gun-Mari Lindholms enkla fråga angående tunnelutredning (EF 22/2008-2009)

Svar på enkel fråga ska avges inom 10 dagar efter att landskapsregeringen har mottagit frågan. Kan inte frågan besvaras ska landskapsregeringen meddela lagtinget om detta om orsak till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen den 2 september 2009.

 

Plenum slutar

Nästa plenum hålls måndagen den 7 september kl. 13.00. Plenum är avslutat.(Plenum avslutades kl.16.30).

 

Originalfil