Plenum den 21 december 2011 klockan 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL  

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 21 december 2011 kl. 13.00

Plenum börjar. 1

Fortsatt enda behandling. 1

1    Budget för landskapet Åland 2012

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2011-2012)

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2011-2012)

Budgetmotionerna nr 1-16 (BM 1-16/2011-2012)

Plenum slutar. 5

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 30 ledamöter är närvarande.

Herr landshövding

Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna republikens presidents framställningar om godkännande av dels protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och dels avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden och dels Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.

Talmannen

Herr landshövding! Ärendena kommer att behandlas i vederbörlig ordning.

Fortsatt enda behandling

1        Budget för landskapet Åland 2012

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2011-2012)

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2011-2012)

Budgetmotionerna nr 1-16 (BM 1-16/2011-2012)

Diskussionen i ärendet förklarades avslutad vid gårdagens plenum. Detaljbehandlingen börjar.

I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock huvudtitlarna i sin helhet.

Efter det föreläggs inkomsterna enligt avdelningarna i deras helhet.

Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering.

Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. De aviserade ändringsförslagen har delats ut på alla ledamöters bord.

Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar:

Föreläggs 41 Ht i sin helhet. Godkänd.

Föreläggs 42 Ht i sin helhet. Godkänd.

Föreläggs 43 Ht i sin helhet. Godkänd.

Föreläggs 44 Ht i sin helhet. Godkänd.

Föreläggs 45 Ht enligt kapitel.

Kapitel 1 Godkänt.

Kapitel 10 Godkänt.

Kapitel 15 Godkänt.

Kapitel 20 Godkänt.

Kapitel 25 Godkänt.

Kapitel 30 Godkänt.

Kapitel 35 Godkänt.

Kapitel 50 Godkänt.

Kapitel 52 Godkänt.

Kapitel 54 Godkänt.

Kapitel 56 Godkänt.

Kapitel 60 Godkänt.

Kapitel 70

Ltl Anders Eriksson

Fru talman!  Med tanke på de svårigheter som vi har haft för att få en korrekt och heltäckande kostnadsbild av den omfattande byggnationen vid ÅHS önskar jag förslå att det till detaljmotiveringen i utskottets betänkande, under kapitel 45.70. Ålands hälso- och sjukvård” fogas ett nytt sista stycke med följande lydelse: ”Utskottet ber landskapsregeringen återkomma till utskottet i samband med tilläggsbudget med en redovisning av vad de olika byggnadsprojekten kostat de senaste åren och hur detta förhållit sig till budgeterade medel för projekten.”

Ltl Brage Eklund

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Anders Erikssons förslag.

 

Lagtingsledamoten Anders Eriksson, har med understöd av lagtingsledamoten Brage Eklund, föreslagit att det till detaljmotiveringen i utskottets betänkande under kapitel 45.70. ”Ålands hälso- och sjukvård” fogas ett nytt sista stycke med följande lydelse: ”Utskottet ber landskapsregeringen återkomma till utskottet i samband med tilläggsbudget med en redovisning av vad de olika byggnadsprojekten kostat de senaste åren och hur detta förhållit sig till budgeterade medel för projekten.”

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

De som röstar med finans- och näringsutskottets förslag röstar ja, de som röstar för lagtingsledamoten Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen är godkänd.

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finans- och näringsutskottets betänkande.

Därmed är Ht 45 godkänd i sin helhet.

Föreläggs 46 Ht i sin helhet. Godkänd.

Föreläggs 47 Ht enligt kapitel.

Kapitel 01 Godkänt.

Kapitel 03

Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag förselår att det till betänkande fogas en motivering till kapitlet 47.03. ”Näringslivets främjande” enligt följande: ”För att stärka entreprenörskapsutbildningen för unga och uppmuntra till nyföretagande initierar landskapsregeringen ett projekt i samarbete med näringslivet under sommaren 2012, där ungdomar ges utbildning, startkapital och kontinuerlig vägledning i syfte att hjälpa dem att starta upp och driva sina egna företag över sommaren.”

Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag önskar understöda det mycket goda förslaget.

 

Lagtingsledamoten Axel Jonsson, har med understöd av lagtingsledamoten Anders Eriksson föreslagit att det till betänkandet fogas en motivering till kapitlet 47.03. ”Näringslivets främjande” enligt följande: ”För att stärka entreprenörskapsutbildningen för unga och uppmuntra till nyföretagande initierar landskapsregeringen ett projekt i samarbete med näringslivet under sommaren 2012, där ungdomar ges utbildning, startkapital och kontinuerlig vägledning i syfte att hjälpa dem att starta upp och driva sina egna företag över sommaren.”

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

De som röstar med finans- och näringsutskottets förslag röstar ja, de som röstar för lagtingsledamoten Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finans- och näringsutskottets betänkande.

Kapitel 05 Godkänt.

Kapitel 15 Godkänt.

Kapitel 17 Godkänt.

Kapitel 21 Godkänt.

Kapitel 22 Godkänt.

Kapitel 24 Godkänt.

Kapitel 26 Godkänt.

Kapitel 30 Godkänt.

Kapitel 44 Godkänt.

Kapitel 55 Godkänt.

Kapitel 58 Godkänt.

Därmed är hela huvudtiteln 47 Ht godkänd.

Föreläggs 48 Ht i sin helhet. Godkänd.

Föreläggs 49 Ht i sin helhet. Godkänd.

Därmed är utgifterna godkända.

Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet jämte detaljmotiveringar.

Avd. 31 Godkänd.

Avd. 32 Godkänd.

Avd. 33 Godkänd.

Avd. 34 Godkänd.

Avd. 35 Godkänd.

Avd. 36 Godkänd.

Avd. 37 Godkänd.

Avd. 38 Godkänd.

Avd. 39 Godkänd.

Därmed är inkomsterna godkända.

Föreläggs de till betänkandet fogade tre klämförslagen var för sig.

Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

Klämmarna är därmed behandlade.

Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering: Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Kan förfaringssättet godkännas?

Föredras rubriken

Ekonomisk översikt. Godkänd. 

Självstyrelseutveckling, språk och externa relationer. Godkänd.

Landskapets budgetekonomi. Godkänd.

Personalpolitik och arbetsmiljö. Godkänd.

Landskapet och kommunerna. Godkänd.

Samhälls- och servicereformen            

Ltl Brage Eklund

Fru talman! Jag vill till rubriken ”Samhälls- och servicereformen” tillfoga en ny sista mening med följande lydelse: ”För att främja privatiseringen av offentlig verksamhet ska under året utmanarrätter införas.”

Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

 

Lagtingsledamoten Brage Eklund, har med understöd av lagtingsledamoten Axel Jonsson föreslagit att betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Samhälls- och servicereformen” tillfogas en ny sista mening med följande lydelse: ”För att främja privatiseringen av offentlig verksamhet ska under året utmanarrätter införas.”

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

Ltl Brage Eklund

Fru talman! Med beaktande av att många partier i valrörelsen gick in för att man skulle införa utmanarrätter så föreslår jag öppen omröstning.

Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag understöder det förslaget.

 

Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Barbro Sundback och Vtm Roger Jansson att biträda vid omröstningen

De som röstar med finans- och näringsutskottets förslag röstar ja, de som röstar för lagtingsledamoten Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?  Omröstningspropositionen är godkänd.

Upprop.

Omröstningen har resulterat i 27 ja-röster och 3 nej-röster.

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finans- och näringsutskottets betänkande.

Föreläggs rubriken Främjande av integration och jämställdhet   

Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår att utskottets betänkande i de allmänna motiveringarna under rubriken ”Främjande av integration och jämställdhet” tillfogas en ny mening enligt följande lydelse: ”Ett kontaktcenter inrättas dit inflyttade kan vända sig för att få information, råd och hjälp med alla praktiska frågor som berör inflyttning och integration. Kontaktcentret skall verka i nära samarbete med AMS.”

Ltl Brage Eklund

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Axel Jonssons ändringsförslag.

 

Lagtingsledamoten Axel Jonsson, har med understöd av lagtingsledamoten Brage Eklund föreslagit att till utskottets betänkande i de allmänna motiveringarna under rubriken ”Främjande av integration och jämställdhet” fogas en text med följande lydelse som ett nytt sista stycke: ”Ett kontaktcenter inrättas dit inflyttade kan vända sig för att få information, råd och hjälp med alla praktiska frågor som berör inflyttning och integration. Kontaktcentret skall verka i nära samarbete med AMS.”

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

De som röstar med finans- och näringsutskottets förslag röstar ja, de som röstar för lagtingsledamotens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen är godkänd.

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finans- och näringsutskottets betänkande.

Energiutveckling och -effektivisering. Godkänd.

Gränshinder. Godkänd.

Trafik- och transportpolitik. Godkänd.

Allmänna motiveringen är därmed behandlad.

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 9 januari 2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil