Plenum den 21 september 2012 kl. 10.30

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL  

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 21 september 2012 kl. 10.30

Plenum börjar 1

Bordläggning. 1

1    Planer och projekt vid Natura 2000-områden

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2011-2012)

Föredras. 1

2    Verksamhet vid Naturbruksskolan

Landskapsregeringens svar

Ltl Brage Eklunds skriftliga fråga (SF 12/2011-2012)

Andra behandling. 3

3    Utsläppshandel fas III

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 21/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2011-2012)

Landskapsregeringens kompletterande lagförslag (LF 22a/2011-2012)

Enda behandling. 4

4    Kortrutt i skärgården

Ltl Mats Perämaas förslag till åtgärdsuppmaning

Landskapsregeringens svar (S 2/2011-2012-s)

Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 2/2011-2012)

Plenum slutar 4

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 26 ledamöter är närvarande.

Talman Britt Lundberg anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i yrkeshögskolan Arcadas förvaltningsråd. Lagtingsledamoten Harry Jansson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av styrelsemöte och planeringsdag. Beviljas.

Bordläggning

1        Planer och projekt vid Natura 2000-områden

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2011-2012)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.11.2012. Godkänt.  

Föredras

2        Verksamhet vid Naturbruksskolan

Landskapsregeringens svar

Ltl Brage Eklunds skriftliga fråga (SF 12/2011-2012)

En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som också kan besvaras.

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte får överstiga tre minuter.

Svaret kommer att ges av lantrådet.

Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! I första tilläggsbudgeten för 2012 föreslås landskapsregeringen under moment 43.40.75. ett tillägg om 250 000 euro för ombyggnad av Naturbruksskolan för kontorsändamål. Under samma moment tillägger finans- och näringsutskottet att ” landskapsregeringen bör snarast fastställa vilka verksamheter som ska flytta till naturbruksskolans lokaliteter varefter de upptagna medlen kan användas för ombyggnad och renovering”.

Med hänvisning till 37 § i lagtingsordningen vill jag ställa följande skriftliga fråga: När tänker landskapsregeringen ge besked om vilken verksamhet som ska utlokaliseras till naturbruksskolan så att de reserverade medlen kan frigöras och en renovering kan påbörjas?

Lantrådet Camilla Gunell

Tack, för det. Vår ambition är att senast i samband med budgeten för 2013 kunna visa på ett helhetskoncept för naturbruksskolans nyttjande.

Det är en stor byggnad, en skolbyggnad på 1800 kvadratmeter. Det är viktigt att man hittar en optimal och även driftsmässigt anpassad rimlig kostnad för att driva den här stora byggnaden vidare.

Vi för diskussioner inom vår egen förvaltning men också med andra intressenter, både från kommunalt och privat håll, som har visat intresse för att verka i den här byggnaden Vi försöker hitta ett helhetskoncept för byggnadens användning så att det blir så optimalt som möjligt.

Ltl Brage Eklund

I regeringsprogrammet under rubriken ”Full sysselsättning och modern näringspolitik” skriver regeringen: ”En översyn av näringsavdelningen och dess funktioner genomförs där ett bildande av en byrå för primärnäringarna övervägs samt en utlokalisering av den samma till Ålands landsbygdscentrum för att där skapa en stark helhet för primärnäringarnas behov och utveckling.”

Jag har hört att landskapsregeringen fortfarande inte har kunnat bestämma vilka enheter som ska flyttas ut till naturbruksskolan och under tiden betalar landskapsregeringen dyra hyror på stadens mest attraktiva kontorsområden för sin personal bara p.g.a. att landskapsregeringen inte vågar fatta obekväma beslut. Vad är det som bekymrar? Det har nästan gått ett år sedan landskapsregeringen tillträdde och beslutet om vem som ska utlokaliseras har fortfarande inte fattats.

Lantrådet Camilla Gunell

Vi är absolut inte rädda för att fatta obekväma beslut. Däremot är det viktigt att fatta långsiktigt rationella och kloka beslut. Det är absolut landskapsregeringens ambition, och det kommer även att bli så när självstyrelsegården tas i bruk igen efter renoveringen, att vi kommer ner i externa hyror med ungefär 100 000 euro per år.

Sedan har vi myndigheter som också hyr upp lokaler på stan, t.ex. ÅMHN och AMS och den typen av egna myndigheter. Där har vi inte som ambition att flytta på dem, utan de är där de är.

Det som står i regeringsprogrammet är fortfarande riktgivande för de diskussioner som förs i regeringen och kan bli en del av lösningen. Naturbruksskolan är en lokal på 1800 kvadratmeter, det är en skolbyggnad med gymnastiksalar, stora matsalar och det gäller att hitta en optimal användning för hela huset. Annars kan det också bli väldigt dyra arbetsplatser per styck om man har för få i en stor lokal.

Ltl Brage Eklund

Redan i den ordinarie budgeten stod det i de allmänna skrivningarna att man ska göra något åt den här lokalen och att man ska utlokalisera vissa byråer eller avdelningar.

Hur har landskapsregeringen tänkt uppnå de här budgetmålen om man inte har så stort bekymmer att fatta beslut om vem som ska komma dit?

Med en viss förvåning läser man i lokaltidningarna att ett parti har varit på besök till naturbruksskolan och de är förvånade över att ombyggnader inte har påbörjats. Fungerar inte kommunikationen mellan partierna i landskapsregeringen så att man vet vad den ena och den andra gör? Då kan jag förstå att det blir en viss fördröjning på beslutet om vem som ska utlokaliseras. Hänger det på någon enskild minister i landskapsregeringen eller vad är bekymret när det gäller att bestämma sig? Ett år har gått, löften har getts i både regeringsprogram och budgeten och det är bara ett beslut som saknas. Jag får uppfattningen att landskapsregeringen har lite beslutsvånda i det här. 

Lantrådet Camilla Gunell

Vår målsättning är att den här byggnaden ska användas, det här området levandegöras och att det blir så resurseffektivt och optimalt som möjligt. Landskapet har inte behov av att använda hela byggnaden. Vi försöker hitta ett koncept där också andra intressenter finns med, både privata och kommunala, eftersom 1800 kvadratmeter är jättestor byggnad. För att bygga om naturbruksskolan till kontorslokaler krävs handikappanpassningar, receptioner, IT-support, telefon och vaktmästeri osv. Det gäller nu för oss att hitta en total ekonomisk förnuftig lösning för hela bygganden och det jobbar vi med och hoppas kunna presentera i samband med budget 2013.

Talmannen

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling

3        Utsläppshandel fas III

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 21/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2011-2012)

Landskapsregeringens kompletterande lagförslag (LF 22a/2011-2012)

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Diskussion. Ingen diskussion.

Först föreläggs det ursprungliga lagförslaget för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs det kompletterande lagförslaget för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

Enda behandling

4        Kortrutt i skärgården

Ltl Mats Perämaas förslag till åtgärdsuppmaning

Landskapsregeringens svar (S 2/2011-2012-s)

Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 2/2011-2012)

Under diskussionen, som förklarades avslutad vid plenum 20.09.2012, har lagtingsledamoten Mats Perämaa, understödd av lagtingsledamoten Brage Eklund, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande lydelse: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utan dröjsmål tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att skyndsamt utarbeta en konkret handlingsplan och föreslå prioriteringsordning för kortruttens förverkligande i skärgårdstrafiken.”  

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

Omröstning kommer att verkställas.

Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag begär om öppen omröstning.

Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag ber att få understöda.

Talmannen

Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja; de som för lagtingsledamoten förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

Lagtingsledamoten Mats Perämaa har med understöd av lagtingsledamoten Katrin Sjögren föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer därför att verkställas.

Jag ber lagtingsledamöterna Tony Asumaa och Petri Carlsson att biträda vid rösträkningen.

Omröstning sker efter upprop.

Upprop.

Omröstningen har utfallit så att 18 ja-röster har avgivits, 9 nej-röster och 3 ledamöter är frånvarande. Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för kännedom.  

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Plenum slutar

Enligt lagtingsordningen 16 § fattar lagtinget beslut om tidpunkten för det nya arbetsårets början. Talmanskonferensens föreslår att lagtinget ska sammankomma till nytt arbetsår måndagen den 5 november 2012. Kan förslaget omfattas? Förslaget är omfattat.

Nästa plenum hålls således 05.11 .2010 klockan 12.00, då lagtinget samlas för att välja presidium för arbetsåret 2012-2013. Presidiet kan dock sammankalla lagtinget därförinnan, om det är nödvändigt. Plenum är avslutat.

Originalfil