Plenum den 23 januari 2012 klockan 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL  

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 23 januari 2012 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Bordläggning. 1

1    Förslag till andra tilläggsbudget för år 2011

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 7/2011-2012)

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2011-2012)

Bordläggning. 1

2    Ändring av skattelagstiftning 2012

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2011-2012)

Bordläggning. 2

3    Användande av belysning vid jakt

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2011-2012)

Första behandling. 2

4    Tillstånd för radio- och televisionssändning

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2011-2012)

Första behandling. 5

5    Godkännande av avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 8/2011-2012)

Republikens presidents framställning (RP 7/2011-2012)

Första behandling. 5

6    Godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika dubbelbeskattning

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 9/2011-2012)

Republikens presidents framställning (RP 6/2011-2012)

Enda behandling. 5

7    Talmannens representationsersättning

Talmanskonferensens framställning (TMK 4/2011-2012)

För kännedom.. 5

8    Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2012 och verksamhet år 2011

Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2011-2012)

Plenum slutar 5

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 30 ledamöter är närvarande.

Bordläggning

1        Förslag till andra tilläggsbudget för år 2011

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 7/2011-2012)

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2011-2012)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 25 januari 2012. Godkänt.

Bordläggning

2        Ändring av skattelagstiftning 2012

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2011-2012)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 25 januari 2012. Godkänt.

Bordläggning

3        Användande av belysning vid jakt

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2011-2012)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 25 januari 2012. Godkänt.

Första behandling

4        Tillstånd för radio- och televisionssändning

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2011-2012)

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

Diskussion.

Ltl Katrin Sjögren

Fru talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat kompletteringen av landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet. Det blev korta formuläret. Kompletteringen av lagen innebär att förutsättningarna preciseras när det gäller att bevilja tillstånd för att utöva verksamhet som innefattar radio- och tv-sändningar. Just de brister som presidenten, högsta domstolen och Ålandsdelegation påtalade vid lagstiftningskontrollen.

Enligt grundlagen har var och en yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör rätten att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta.

Med stöd av självstyrelselagens behörighetsfördelning gäller dessutom delvis rikets lag om yttrandefrihet i masskommunikation också på Åland. Lagen innehåller närmare bestämmelser om hur den i grundlagen tryggade yttrandefriheten utövas i masskommunikation och den stadgar att inga större intrång i kommunikationen får göras än vad som är nödvändigt med hänsyn till yttrandefrihetens betydelse i en demokratisk rättsstat.

Vidare enligt grundlagen har var och en i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon har valt fritt. 

Mot denna bakgrund kompletteras lagen med en bestämmelse enligt vilken landskapsregeringen när den beviljar tillstånd ska eftersträva att de frekvenser som har ställts till landskapets förfogande tas i anspråk på ett sätt som främjar en vidsträckt yttrandefrihet, att programutbudet är mångsidigt och kan tillgodose olika intressen samt att flera av varandra oberoende programföretag kan verka i landskapet.

Frekvenser hör till rikets behörighet men enligt självstyrelselagen ska riksmyndigheterna se till att Åland får de frekvenser som behövs för radio- och televisionsutsändningar i landskapet. Utskottet har erfarit att antalet frekvenser för TV-sändningar för närvarande är tillräckligt på grund av att digitaliseringen inneburit att det på varje frekvens finns flera kanalplatser. Ytterligare frekvenser har reserverats med tanke på eventuell framtida utbyggnad av HD-sändningar. För radiosändningarna, som fortsättningsvis är analoga, är antalet frekvenser dock begränsat. Utskottet noterar samtidigt att begreppet radiokommunikation används i en delvis felaktig bemärkelse i landskapsregeringens lagförslag. 

Lag- och kulturutskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till lagförslaget. 

Avslutningsvis, en reflektion; det kan konstateras att det finns en hel del politiskt arbete att göra inom området. Vissa saker brådskar. Det handlar om investeringar, teknikutveckling, modern infrastruktur värdigt ett självstyrt område. Vi behöver också förtydligande lagstiftning, där landskapet via lagstiftning skulle reglera både public service och privat radio- och TV-verksamhet.

Det pågår en utredning om att skilja på produktion och distribution. Det låter logiskt, men utskottet har i korthet kunnat konstatera i sina höranden att den delen inte fullt är så enkel. Det som vi behöver är kompletterande lagstiftning. Tack, fru talman.

Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag konstaterar för det första att utskottet har gått ganska långt i sin diskussion om radio- och TV-verksamheten på Åland. Senast var det en diskussion om vad som skulle behandlas i samband med det här ärendet. Jag har i och för sig ingenting emot det. Man kan konstatera att tredje stycket, under utskottets synpunkter, är ju närmast en mediapolitisk programförklaring och den kan jag mycket väl omfatta.

Detta med separering av distributionsbolaget, man säger att man har hört radiochefen och hon är konsekvent emot det och det tycker jag att man inte ska ta fasta på. Man måste se det i ett mediapolitiskt sammanhang.

Det finns en mening i andra stycket; "enligt 18 § 1 mom. grundlagen har var och en i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke” osv. Jag har lite svårt att se hur det där hänger ihop med det här övriga?

Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Det framgår, som vanligt, klart och tydligt vilka personer som lag- och kulturutskottet har hört. Betänkande är helt och hållet lag- och kulturutskottets åsikter. Vi kunde också konstatera att det är ett berg av fakta och information som vi behöver ta till oss. Under februari kommer hela lag- och kulturutskottet att fortbilda sig i den här mycket viktiga frågan.

När det gäller referensen till grundlagens 18 § så likväl som yttrandefrihet ska gälla så gäller också näringsfriheten. Det finns två delar i den här frågan; både yttrandefrihet och näringsfrihet, eftersom det också kan handla om privat radio- och TV-verksamhet.

Ltl Barbro Sundback, replik

Jaha, det var såsom det var tänkt? Men det har väl inte någon i och för sig ifrågasatt? Problemet är ju närmast att vårt public-servicebolag också äger sändaren och kontrollerar i alltför hög grad hur andra ska få tillgång till sändaren.

Jag gratulerar utskottet till att man vill fortbilda sig och sätta sig mera in i den här saken. Det är precis så som utskottets ordförande säger att Åland inte bara riskerar utan är just nu långt efter i utvecklingen på det här området. Det är nog inte lagstiftningen som man ska börja med, utan lagtinget måste ha en gemensam politisk uppfattning i den här frågan. I den belysningen är det viktigt att utskott är väl insatt och informerad.

Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Det blir lite på sidan om det här, men jag kan inte låta bli att replikera. Vi får anledning att återkomma i de här ärendena.

Vår uppfattning i lag- och kulturutskottet är att det inte bara är sändaren som är ett bekymmer utan det handlar också om att Ålands radio och TV har ett tillstånd, en kanal och en infrastruktur som andra vill åt. Det finns lediga frekvenser och det skulle kunna finnas lediga kanaler. Att tro att man löser hela problemet med att skilja på distribution och produktion, vi från lag- och kulturutskottet tror att frågan är mera komplicerad än så. Vi ska skaffa information.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat.

Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Tack utskottsordförande för en god redogörelse. Jag skulle vilja ställa en fråga. Jag citerar; ”med stöd av självstyrelselagens behörighetsfördelning gäller dessutom rikets lag om yttrandefrihet i masskommunikation också på Åland”. Det är ju en text som inte stämmer överens med sanningen eftersom vi till ganska stora delar har en egen behörighet. Jag noterade att ordförande i sitt anförande använde ordet delvis. Ska det tolkas som en berättelse av texten som finns i betänkandet?

Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Det ska det göra.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat.

Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag har bara en liten fråga. På sista raden står det; ”utskottet noterar samtidigt att begreppet radiokommunikation används i en delvis felaktig bemärkelse i landskapsregeringens lagförslag” Skulle ltl Sjögren förklara vad som menas med delvis felaktig?

Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Utskottet konstaterar att radiokommunikation inte är alldeles korrekt benämning. Men vi gick inte in för att ändra det eftersom man i hela framställningen använder ordet radiokommunikation. Radiokommunikation är en tvåvägskommunikation och som oftast används i amatörradioverksamhet och även när man t.ex. pratar om mobiltelefoner. Det var ett konstaterande från utskottets sida.

Talmannen

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen i sin helhet. Kan förfaringssättet godkännas. Godkänt.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

5        Godkännande av avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 8/2011-2012)

Republikens presidents framställning (RP 7/2011-2012)

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

6        Godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika dubbelbeskattning

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 9/2011-2012)

Republikens presidents framställning (RP 6/2011-2012)

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.

Enda behandling

7        Talmannens representationsersättning

Talmanskonferensens framställning (TMK 4/2011-2012)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Godkänd.

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

För kännedom

8        Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2012 och verksamhet år 2011

Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2011-2012)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 25 januari 2012.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 25 januari 2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat

Originalfil