Plenum den 25 november 2015 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 25 november 2015 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Föredras. 1

1    Val av lantråd enligt arbetsordningens 105 §

D 1/2015-2016

Andra behandling. 2

2    Kosmetiska produkter

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 1/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2015-2016

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Antecknas.

Föredras

1        Val av lantråd enligt arbetsordningens 105 §

D 1/2015-2016

Vid plenum den 23 november 2015 har talmannen i enlighet med lagtingsordningens 24 § föreslagit att lagtinget väljer lagtingsledamoten Katrin Sjögren till lantråd. Förslaget har enligt arbetsordningens 105 § bordlagts till dagens plenum.

Enligt arbetsordningens 105 § ska den som föreslås till lantråd ha lämnat in sitt samtycke innan ärendet föredras för lagtinget. Lagtingsledamoten Katrin Sjögren har den 25 november 2015 lämnat in sitt skriftliga samtycke.

Lagtinget har nu att genom öppen omröstning ta ställning till talmannens förslag. Omröstningen får enligt 90 § arbetsordningen inte föregås av annan diskussion än om kandidatens valbarhet och valets laglighet i övrigt. Begärs ordet? Ingen begär ordet.

Omröstningspropositionen ställs så att de ledamöter som godkänner talmannens förslag till lantråd röstar ja, medan de ledamöter som inte godkänner förslaget röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

I lagtingsordningens 24 § stadgas att om lantrådskandidaten vid en öppen omröstning i lagtinget har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, väljs han eller hon till lantråd. Omröstning verkställs efter upprop.

Jag ber lagtingsledamöterna Sara Kemetter och Roger Höglund att biträda vid omröstningen.

Upprop.

Vid omröstningen har avgetts 18 ja-röster, 5 nej-röster, 5 lagtingsledamöter har avstått från att rösta och 2 lagtingsledamöter är frånvarande.

Lagtinget har alltså valt lagtingsledamoten Katrin Sjögren till lantråd. I protokollet kommer det att antecknas hur var och en har röstat.

Övriga medlemmar i landskapsregeringen kommer enligt lagtingsordningen 24 § att utnämns av talmannen i enlighet med ett förslag av lantrådet Katrin Sjögren.

Andra behandling

2        Kosmetiska produkter

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 1/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2015-2016

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

Diskussion. Ingen diskussion.

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 27.11.2015 klockan 09.30. Plenum är avslutat.

Originalfil