Plenum den 27 maj 2013 kl. xx

Ljudinspelningen saknas.

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 27 maj 2013 kl. 15.05

Plenum börjar. 1

Remiss. 1

1    Produktionsstöd för el

Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2012-2013)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Plenum börjar. Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Remiss

1        Produktionsstöd för el

Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2012-2013)

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Minister Veronica Thörnroos

Tack, herr talman! Bästa ledamöter, det här är en lång historia som vi nu så småningom börjar få i mål.  Den förra landskapsregeringen, under ledning av Viveka Eriksson, lämnade den 19 maj 2011 en lagframställning till lagtinget som rörde produktionsstöd för el. Det fanns då en vision om att den här framställningen ganska snabbt skulle kunna sättas i kraft. Det var nämligen förutsättningen för våra producenter av förnyelsebar energi; vindkraft, skogsflis och biogas, skulle få ersättning av ett stöd, efter att den återbäring av accis som de tidigare kunnat tillgodoräkna sig från riket har upphört den 1 januari 2011. Målsättningen var att man ganska snabbt skulle få frågan processad genom lagtinget, få frågan notifierad och därigenom skulle det också ges möjlighet att betala ut stödet.

Notifieringsprocessen tog en ofattbar lång tid, närmare bestämt två år. Det var tack vare parlamentariska påtryckningar i Bryssel som frågan så småningom löstes och notifieringen godkändes den 29.4 2013, detta år. Landskapsregeringen beslöt då att sätta lagen ikraft från och med den 15 juni 2013.

Bästa ledamöter, de som har stiftat bekantskap med det här ärendet vet att bekymren nu ligger i 8 §. Jag citerar: ”Landskapsregeringen utbetalar ett fast produktionsstöd för el per kalenderår efter en ansökan från en producent. En ansökan om utbetalning om ett fast produktionsstöd ska av en producent lämnas in till landskapsregeringen senast sex månader efter det stödberättigade kalenderårets slut.” Det som vi diskuterar här nu i lagtinget är stöd för åren 2011-2012. Således var det inte möjligt, eftersom notifieringsprocessen har tagit så lång tid, att vi till fullo kunde använda oss av det lagförslag som lades fram av Viveka Erikssons regering.

Herr talman! Bästa lagting, det som ni nu har på bordet framför er, produktionsstöd för el, är helt enkelt en teknisk ändring som möjliggör en utbetalning av stödet för åren 2011-2012. Förslaget lyder: ”Landskapsregeringen uppmanar lagtinget att anta en lag om ändring av 17 § landskapslagen om produktionsstöd för el, så att ansökan om produktionsstöd för åren 2011 och 2012 ska lämnas senast inom 12 månader efter lagens ikraftträdande”.  Härigenom ges producenterna en rimlig tid att ansöka om stöd. Tack, herr talman.

Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Debatten blir på onsdag och jag återkommer då. Jag har en kort fråga nu i samband med presentationen. Åren 2011 och 2012 nämndes i presentationen och lagförslaget gäller ju åtminstone för de åren. Hur blir det då 2013 och möjligen åren därefter?

Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Precis som det redogjordes för så är det åren 2011-2012 som nu tas upp i den presenterade lagframställningen. Vad gäller åren 2013 och framåt så avvaktar vi ett besked från Finlands regering huruvida våra producenter kommer att ingå inmatningstariffsystemet eller inte. Först därefter kommer den samlade landskapsregeringen att fatta sitt beslut.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat. Ärendets behandling avbryts och återupptas den 29 maj.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 29.05.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil