Plenum den 29 april 2013 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 29 april 2013 kl. 13.00

Plenum börjar. 1

Bordläggning. 1

1    Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2013 och verksamhet år 2012

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (Sjpn 1/2012-2013)

Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2012-2013)

Bordläggning. 1

2    Godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2012-2013)

Republikens presidents framställning (RP 6/2012-2013)

Andra behandling. 1

3    Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2012-2013)

Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2012-2013-s)

Republikens presidents framställning (RP 9/2012-2013)

Andra behandling. 2

4    Ändringar i barnomsorgs- och hemvårdsstödslagstiftningen relaterade till faderskapspenning

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2012-2013)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2012-2013)

Enda behandling efter bordläggning. 2

5    Förslag till första tilläggsbudget för år 2013

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 16/2012-2013)

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2012-2013)

Ltl Mats Perämaas budgetmotion (BM 47/2012-2013)

Plenum slutar. 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten Christian Beijar anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av sjukdom och ledamoten Torbjörn Elisasson anhåller om ledighet av samma anledning för tiden 29.04.2013 – 03.05.2013. Talman Britt Lundberg anhåller från plenum idag på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

Bordläggning

1        Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2013 och verksamhet år 2012

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (Sjpn 1/2012-2013)

Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2012-2013)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 03.05.2013. Godkänt.

Bordläggning

2        Godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2012-2013)

Republikens presidents framställning (RP 6/2012-2013)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till nästa plenum idag. Godkänt.

Andra behandling

3        Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2012-2013)

Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2012-2013-s)

Republikens presidents framställning (RP 9/2012-2013)

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till lagförslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.

Diskussion. Ingen diskussion.

Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling

4        Ändringar i barnomsorgs- och hemvårdsstödslagstiftningen relaterade till faderskapspenning

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2012-2013)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2012-2013)

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Diskussion. Ingen diskussion.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland för godkännande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 4 och 5a §§ landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet för godkännande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Enda behandling efter bordläggning

5        Förslag till första tilläggsbudget för år 2013

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 16/2012-2013)

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2012-2013)

Ltl Mats Perämaas budgetmotion (BM 47/2012-2013)

Ärendet bordlades 24.04.2013 och kan bordläggas ytterligare en gång om lagtingets så besluter. Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna i deras helhet, efter det föreläggs inkomsterna i deras helhet. Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Först föreläggs utgifterna i deras helhet, utgifterna är godkända.

Föreläggs inkomsterna i deras helhet, inkomsterna är godkända.

Föreläggs de till betänkandet fogade tre klämförslagen var för sig.

Föreläggs det första klämförslaget.

Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Efter lite diskussion om omröstningsprocedurerna och ändå i likhet med den avisering vi hade att föra reservationens klämförslag till omröstning som föreslår jag att den första klämmen ska förkastas. Vi förespråkar istället att lagtinget ska ge landskapsregeringen i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till tilläggsbudget.

Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.

Talmannen

Lagtingsledamoten Mats Perämaa, understödd av lagtingsledamoten Katrin Sjögren, har föreslagit att lagtinget förkastar förslaget till första tilläggsbudget och samtidigt uppmanar landskapsregeringen att ge ett nytt förslag till första tilläggsbudget för år 2013 vilket beaktar lagtingets beslut i samband med behandlingen av grundbudgeten för år 2013 och som därmed innefattar inbesparingsåtgärder i syfte att balansera den offentliga ekonomin.

Är redogörelsen riktig? Riktig.

Omröstning kommer därför att verkställas.

Den som omfattar finans- och näringsutskottet betänkande, röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Mats Perämaas ändringsförslag, röstar nej.

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej.

Majoritet för ja. Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.

Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering i dess helhet.

Allmänna motiveringen är godkänd.

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls idag klockan 13.20. Plenum är avslutat.

Originalfil