Plenum den 29 maj 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 29 maj 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Andra behandling. 1

1    Stöd till kommunernas it-samordning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 20/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2018-2019

Andra behandling. 2

2    Produktionsstöd för el

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 23/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2018-2019

Första behandling. 3

3    Utryckningskörning utan ljud- och ljussignaler vid brådskande uppdrag

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 16/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2018-2019

Första behandling. 3

4    Elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 24/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 25/2018-2019

Remiss. 4

5    Ledningsfunktion för den allmänna förvaltningen

Landskapsregeringens lagförslag LF 26/2018-2019

Remiss. 4

6    Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2018

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2018-2019

Remiss. 4

7    Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2018

Landskapsregeringens svar RB 1/2018-2019-s

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2018-2019

Remiss. 4

8    Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2018

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2018-2019

Plenum slutar 5

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Från dagens plenum anmäler följande lagtingsledamöter om frånvaro:

Göte Winé och på grund av privata angelägenheter.

Mikael Lindholm på grund av privata angelägenheter.

26 ledamöter närvarande.

Antecknas.

Andra behandling

1        Stöd till kommunernas it-samordning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 20/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2018-2019

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad.

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Begärs ordet?

Talmannen

Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att det till betänkandets detaljmotivering fogas ett stycke av följande lydelse:

”24 § Samarbetsstöd. Med hänsyn till den fria konkurressen understryker lagtinget vikten av att samarbetsstöd beviljas på objektiva grunder. Kommunernas rätt till stöd ska prövas med hänsyn till EU:s statsstödsregler samt gällande upphandlingslagstiftning, så att alla bolag och aktörer, såväl offentligt som privat styrda, ges samma förutsättningar att delta i stödberättigade samarbetsprojekt.”

 Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

Omröstning kommer att verkställas.

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

Ltl Axel Jonsson

Jag föreslår öppen omröstning.

Ltl Brage Eklund

Jag understöder ltl Axel Jonssons förslag om öppen omröstning.

Talmannen

Öppen omröstning har begärts av ltl Axel Jonsson, understötts av ltl Brage Eklund, och kommer därför att verkställas.

Jag ber ltl Sara Kemetter och ltl Runar Karlsson att biträda vid omröstningen.

Upprop.

Omröstningen har givit vid handen 14 ja-röster, 6 nej-röster, 6 avstod och 2 var frånvarande.

Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande. Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling

2        Produktionsstöd för el

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 23/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2018-2019

I andra behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid första behandlingen eller att förkasta förslaget.

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Föreläggs lagförslaget för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Begärs ytterligare ordet?

Ltl Stephan Toivonen

Tack, fru talman!  Jag vill ta det utdelade förslaget till omröstning ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att inkomma med ett nytt lagförslag där 10 § 1 mom. i landskapslagen om stöd för produktion av el från vindkraftverk, får den lydelse det har i det utdelade förslaget.”

Talmannen

Eftersom förslaget inte fått understöd upptas det inte till behandling.  Ärendet är slutbehandlat.

Första behandling

3        Utryckningskörning utan ljud- och ljussignaler vid brådskande uppdrag

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 16/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

Föreläggs lagförslaget för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

4        Elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 24/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 25/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

Föreläggs lagförslaget för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Remiss

5        Ledningsfunktion för den allmänna förvaltningen

Landskapsregeringens lagförslag LF 26/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Remiss

6        Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2018

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2018-2019

Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de tre ärendena 6, 7 och 8 tillåts i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget omfattas? Omfattat.

Talmannens förslag är att ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendena till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss

7        Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2018

Landskapsregeringens svar RB 1/2018-2019-s

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2018-2019

Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de tre ärendena 6, 7 och 8 tillåts i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget omfattas? Omfattat.

Talmannens förslag är att ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendena till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss

8        Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2018

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2018-2019

Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de tre ärendena 6, 7 0ch 8 tillåts i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget omfattas? Omfattat.

Talmannens förslag är att ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendena till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 3 juni 2019 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil