Plenum den 3 januari 2005 kl 13.00

Talman Viveka Erikssons minnesord den 3.1.2005

 

Bästa lagtingsledamöter!

I dag går våra tankar till offren för den ofattbara katastrofen i Sydostasien. Vi lider med dem som drabbats, med dem som mist nära och kära, med dem som skadats och dem vars vardagsliv slagits i spillror. Många regioner är ödelagda, ett tungt sorgearbete och en smärtsam återuppbyggnad av vardagslivet återstår.

 

Vi blir i denna stund påminda om hur skört livet är och hur en  katastrof i en del av världen får återverkningar globalt och följder lokalt. 

 

Låt oss förenas i en stunds tystnad till åminnelse av de otaliga offren för de obarmhärtiga naturkrafterna.

 

 

 

PLENUM den 3 januari 2005 kl. 13.00.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Anders Eriksson och ltl Britt Lundberg).

28 lagtingsledamöter närvarande.

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Britt Lundberg på grund av privata angelägenheter och ltl Anders Eriksson för tiden 3-4.1 på grund av privata angelägenheter. Bevilajs.

 

Herr landshövdingen:

Värderade fru talman!

Jag ber att till Ålands lagting för behandling få överlämna republikens presidents framställningar om godkännande dels av protokollet om strategiska miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och dels ändringen av artikel 12 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om  ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar.

 

TALMANNEN:

Herr landshövding! Lagtinget kommer att i föreskriven ordning behandla republikens presidents framställning.

 

 

Föredras för remiss ärende nr 1:

 

Landskapsregeringens framställning angående handel med utsläppsrätter. (FR 3/2004-2005).

 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkänt. Diskussion.

 

Vicelantrådet Jörgen Strand:

Fru talman!

På grund av rådande politiska situation fick jag äran att presentera lagstiftningen. Är det så att det är några detaljer som jag inte kan svara på ber jag att få återkomma till utskottet.

 

Landskapsregeringen föreslår att det införs ett system med utsläppsrätter i enlighet med rådets direktiv 2003/87 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61. Detta byugger på FN:s ramkonvention om klimatförändringar samt det till detta fogde s.k. Kyotoprotokollet.

 

Vi föreslår att rikslagstiftning i huvudsak görs tillämpning genom s.k. blankettlagstiftning. Avsikten är därefter att genom överenskommelseförordning överföra ansvaret som utsläppshandelsmyndighet till rikets energimarknadsverk, dock så att landskapsregeringen skulle bevilja utsläppsrätter i landskapet. Systemet med utsläppsrätter bygger på att ett tak sätts för hur stora de totala utsläppen får vara under en viss tidsperiod för de anläggningar som omfattas av systemet och som är lokaliserade inom en viss region.

 

Varje medlemsland skall inom ramen för en överenskommen tilldelning i en fördelningsplan bestämma ett utsläppstak. I enlighet med avtal med berörd riksmyndighet är för åren 2005-2007 landskapets utsläppskvot sammanlagt 151.126 utsläppsrätter och Finlands totala 135 miljoner. Direktivet avser anläggningar som producerar mer än 20 MWh samt anläggningar som ingår i nätverk vilka producerar mer än 20 MWh. Följaktligen berörs i praktiken under åren 2005-2007 de samhällsägda bolagen Ålands Energi Ab, Mariehamns Energi Ab och Kraftnät Åland Ab med en gasturbinanläggning som reservkraft. I landskapets andel ingår också kvoter för eventuellt tillkommande aktörer.

 

Vtm Barbro Sundback:

Fru talman!

Framställningen är kolossalt intressant och viktig. Det är en del av det globala miljöarbetet som förverkligas på det här sättet. Det är mycket värdefullt att vi i vår del av klotet kan vara med och aktivt bidra till förbättringar av speciellt växthuseffekterna.

 

Det är mycket teknik bakom framställningen och det finns kanske inte så mycket för utskottet att tillägga, men det som ändå är viktigt är att förstå hur hela systemet fungerar. Det är mycket komplext men samtidigt intressant just med tanke på att man inför handel av utsläppsmängder. Det kanske inte beskrivs så mycket i själva framställningen, så det kunde utskottet fördjupa sig i. Jag tror nog att man måste vara beredd på att höra också någon från regeringens sida. Handeln med utsläppsrätter kommer att ske i form av börser som växer upp i Europa, där man kommer att kunna sälja och köpa utsläppsrätter. Det spekuleras redan mycket i vad det skulle kosta att köpa rättigheterna. I dag nämns 8-9 euro/ton koldioxid; det motsvarar alltså en utsläppsrätt. Det är naturligtvis så att eftersom det ligger pengar i det här kommer det att vara en viktig del av energipolitiken hur man lyckas i den här handeln. Det tycker jag alltså att utskottet skulle titta närmare på.

 

Det är trots allt så, vilket också framgår av framställningen, att koldioxidutsläppen på Åland i hög grad kommer från sjötrafiken och 44 procent är enbart landbaserade källor. De största landbaserade källorna är från el- och värmesektorn. Det var lite uppseendeväckande att så pass mycket av koldioxidproduktionen kommer från jordbruket, vilket också framgår i framställningen. Man säger att t.ex. vägtrafiken på Åland skulle generera 52.000 ton och jordbruket 53.000 ton koldioxid. Det är klart att det som är allra svårast att åtgärda är trafiken, för någon heligare ko än bilen finns inte för någon av oss.

 

Det finns alltså mycket intressant miljöpolitik i framställningen, som jag hoppas att utskottet tar fasta på och funderar vidare över. Det här är ett viktigt steg i miljöarbetet och ett som är väldigt internationellt förankrat och som säkert också kommer att bli ganska effektivt. Men hur Åland skall förhålla sig sedan när det gäller övriga utsläpp av koldioxid kanske vi inte har så klart för oss, och där ligger makten i stor del i våra egna händer, så det är en viktig bit att också ta fasta på i det här arbetet.

 

 

 

Ltl Sune Mattsson, replik:

Fru talman!

Jag håller med vtm Barbro Sundback att detta är ett viktigt område och jag lovar att utskottet kommer speciellt att titta på hur detta kommer att påverka vår miljö på sikt och kanske också ifrågasätta vissa av försäljningarna av utsläpp och se hur de på sikt kanske förbättrar vår miljö eller om de verkligen inte gör det. Det har diskuterats, så det skall vi försöka titta på. Vi har faktiskt aktörer på den åländska marknaden som säljer utsläppsrätter, så vi kan titta på det lite också.

 

TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

 

 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

 

Av lantrådskandidaten Roger Nordlund överlämnat i 64a § 4 mom. lagtingsordningen avsett förslag till landskapsregering jämte handlingsprogram. (D 3/2004-2005).

 

Ärendet upptas till behandling vid lagtingets nästa plenum.

 

Lagtingets nästa plenum är i dag kl. 13.30. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.13.15).

 

 

 

 

 

 

Originalfil