Plenum den 3 juni 2013 kl. 14:05

Ljudinspelningen saknas.

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL  

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 3 juni 2013 kl. 14.05

Plenum börjar 1

Första behandling. 1

1    Produktionsstöd för el

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 20/2012-2013)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2012-2013)

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Första behandling

1        Produktionsstöd för el

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 20/2012-2013)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2012-2013)

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Vid sidan av ren mat och vatten, utbildning, vård och IT-frågor hör förnyelsebar energi till alla samhällens största utmaningar och möjligheter. Den som producerar elektricitet billigast på ett hållbart sätt löser ett problem som hela världen brottas med. Naturens resurser är till många delar begränsade men dit hör som bekant inte vinden eller solen.

Om lagtinget godkänner detta förslag till ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el betyder det att en miljon euro kan föras över till åländska vindkraftsaktörer och användas till exempelvis utveckling och forskning. Detta beror på att Finlands regering för något år sedan ändrade reglerna om återbäring av acciser samtidigt som branschen i Finland kompenserades med ett nytt så kallat tariffsystem. Då det visade sig svårt för de åländska bolagen att komma med i det nya stödsystemet blev följden försämrad lönsamhet och oro inför framtiden. Därför beslöt Ålands landskapsregering att över den egna budgeten stödja den förnyelsebara energin för att ge aktörerna den framtidstro som är nödvändig av flera skäl. Det är viktigt att med alla medel minska beroendet av fossila bränslen hos oss och i omvärlden.

Åland har legat i framkant när det gäller utveckling av teknik för att utvinna elektricitet ur vind. Och enligt den kloka principen att man ska förbättra det man redan är bra på är det en sund investering att ytterligare förfina och utveckla den vindkraft vi byggt kunskap kring. Detta visade sig inte vara så enkelt i dagens Europa. Lagförslaget har de senaste två åren legat i Bryssel för notifiering. Nu är det klart och EU har inget att invända mot att landskapet på egen hand betalar ut pengar för åren 2011 och 2012.

I utskottsbehandlingen har vi understrukit vikten av att utvecklingen inom vindkraften fortsätter. Hela Europa söker lösningar på energiutmaningen. Här kan Åland spela en viktig roll och det är värdefullt att hela samhället står bakom detta.

Finans- och näringsutskottet har konstaterat att lagförslaget till största delen utgör en teknisk ändring i den tidigare lagen och stöder förslaget som berättigar de berörda producentgrupperna till ett fast produktionsstöd om 6,90 euro per megawattimme. Anslaget ryms inom de befintliga ramarna. Tack.

Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag vill på landskapsregeringens vägnar rikta ett stort tack till finans- och näringsutskottet för den föredömligt korta beredningstiden av ett så här stort och ändå viktigt ärende.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat.

Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Det är inte så mycket att orda om. Vi har varit eniga i utskottet. Alla har den inställningen att vi ska utnyttja möjligheten till miljövänlig el. Det är vind och vatten som är möjligt här på Åland. Det är roligt att vi har kunnat enas i utskottet om utbetalning av det här produktionsstödet och lagförslaget.

Jag vill ytterligare tacka infrastrukturminister Veronica Thörnroos för den snabba behandlingen av lagförslaget.

Det som kanske är mera intressant är vad som händer i framtiden. Det har vi också lite dryftat i utskottet, men det står inte i det här pappret. I remissdebatten var vi inne på vad som kan hända om fortsättningen inte blir positiv för de här bolagen. Vi får hoppas att det blir ett positivt bemötande, förr eller senare, från finska myndigheter när det gäller förhandlingarna om inmatningstarifferna. Nu gäller det detta lagförslag.

Vi har duktiga bolag idag som har etablerat vindkraft här på Åland. Det är viktigt att vi håller intresset kvar bland både investerare och bolag så att vi kan fortsätta att bygga ut vindkraften när de möjligheterna finns och ges.

Jag har inte mycket mer att orda om det här. Jag tycker att det är ett bra initiativ.

Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! I den senaste lagtingsdebatten så var jag tyvärr inte här. Jag följde med intresset rapporteringen i media. I remissdebatten utspann sig det en debatt om det här stödet inte skulle få användas till avkastning på insatt kapital i vindkraftsbolagen. Den åsikten företrädde också ltl Brage Eklund, vilket jag tycker att mera lät som en tidningsgroda. Är det sant att ltl Eklund har den åsikten att kapitalister som satsar i de här företagen inte skulle få avkastning på sitt kapital? Det kan väl ändå inte stämma. Jag skulle gärna se en rättelse helst i tidningen, men det går väl bra om han gör det här i plenum också.

Ltl Brage Eklund, replik

Jag kan inte ordagrant säga hur jag uttryckte mig. Jag tror inte att jag uttryckte mig precis på det sättet. Bolagen har ju full rätt att själva bedöma vad de ska dela ut och inte dela ut. Det är inte vi härifrån lagtinget som bedömer det. Men jag önskar att det ska finnas en viss tankeverksamhet när man funderar på att dela ut dividender, ränta på andelskapitalet eller rabatterad el så att inte hela beloppet går till det ändamålet. Det borde vara en sund utdelningspolitik så att pengarna inte går direkt från landskapskassan till investerarnas plånböcker. Kanske det är många här som har investerat och är andelsägare, men man måste ändå ha ett visst sunt förnuft.

Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Om man ska få kapital till nya satsningar så måste man ha sunt förnuft och se till att det är en attraktiv satsning. Annars far kapitalet någon annanstans och verkar. Om inte lagtinget har reglerat hurdan avkastning det får vara, som man gör till exempel med inmatningstarifferna i Finland, så är det fritt för de juridiska personer som mottar det här stödet att inte alls dela ut avkastning, dela ut alltihop eller till och med dela ut mera än det här stödet, om man finner det för gott.

Den här debatten är lite märklig. Aktörerna och investerarna som en gång i tiden har investerat i en skattebefriad bransch måste ju själva få avgöra. De måste väl också få rätt att räkna på avkastning på sitt kapital. Så fungerar ju kapitalismen, annars är vi tillbaka i något system som för länge sedan har avskaffats. Jag hoppas verkligen inte att ltl Eklund understöder det systemet.

Ltl Brage Eklund, replik

Jag delar helt och hållet ltl Sundmans åsikter angående fritt kapital och hur det ska fungera. Jag tror att det finns så mycket sunt förnuft i bolagen och bolagsledningarna så att man kanske har vissa tankar på var pengarna kommer ifrån. Då kanske man inte utnyttjar hela beloppet till att dela ut pengar till sina riskkapitalister. Alla har nog en viss förståelse för detta. Med en viss eftertanke och klokhet så tror jag nog att det blir bra. Annars är det precis som ltl Sundman säger, riskkapital ska behandlas fritt och politiker och myndigheter ska inte blanda sig i.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

Föreläggs förslaget till landskapslag om om ändring av 17 § landskapslagen om produktionsstöd för el för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Plenum slutar

Nästa onsdag 05.06.2013 hålls en frågestund klockan 13.00. Plenum hålls samma dag klockan 14.00. Plenum är avslutat.

Originalfil