Plenum den 3 september 2012 klockan 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 3 september 2012 kl. 13.00

Plenum börjar. 1

Meddelanden. 1

Bordläggning. 1

1    Samordning av finansförvaltningslagen och lagtingsordningen

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2011-2012)

Remiss. 2

2    Höjt utkomststöd

Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2011-2012)

För kännedom... 5

3    Planer och projekt vid Natura 2000-områden

Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2011-2012)

4    Utsläppshandel fas III

Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2011-2012)

5    En oberoende landskapsrevision

Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2011-2012)

6    Geologisk lagring av koldioxid

Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2011-2012)

7    Landskapsregeringens berättelse för år 2011

Landskapsregeringens berättelse (LB 2/2011-2012)

8    Landskapsrevisorernas berättelse för år 2011

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2011-2012)

9    Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2011

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2011-2012)

10  Ändring av lagen om åländsk hembygdsrätt

Vtm Viveka Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 8/2011-2012)

11  Upphandling av bränsle

Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 10/2011-2012)

Plenum slutar. 5

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande.

Lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i UEFAs elitdomarkurs och lagtingsledamoten Katrin Sjögren anhåller om ledighet på grund av sjukdom. Beviljas.

Meddelanden

Talmanskonferensen har planerat att avsluta den här arbetsperioden med en frågestund fredagen den 21 september klockan 09.30. Vid behov hålls också ett plenum efter frågestunden klockan 10.30. Antecknas.

Bordläggning

1        Samordning av finansförvaltningslagen och lagtingsordningen

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2011-2012)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 05.09.2012. Godkänt.

Remiss

2        Höjt utkomststöd

Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2011-2012)

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Minister Carina Aaltonen

Fru talman, bästa lagtingsledamöter! Det är verkligen trevligt att se er efter sommaren. Under sommaren har ni haft lagförslaget om höjt utkomststöd liggandes på era bord. Ärendet bordlades vid plenum den 5 juni och ska nu gå på remiss till social- och miljöutskottet.

För drygt ett år sedan reviderades lagstiftningen om utkomststöd på Åland, vilket var en välkommen och nödvändig revidering som sedermera trädde ikraft den 1 januari 2012. Numera finns det en automatik i lagen så att de ändringar som görs i rikslagen också blir gällande hos oss samtidigt som ändringarna träder ikraft i riket.

Det här gäller dock inte utkomststödets grunddel. Det är vi själva som beslutar om beloppen och även reglerar den struktur som utkomststödstagarna indelas gruppvis i. I den senaste revideringen tog man även in en engångsförhöjning på tio procent i grunddelens livsmedelskostnader p.g.a. att vi på Åland har cirka tio procent högre matpriser.

När finansutskottet i det förra lagtinget behandlade den här revideringen av utkomststödslagen under sensommaren/hösten i fjol så var man medveten om att det på rikssidan skulle komma förändringar i utkomststödet. Man kände inte till hur stora beloppen skulle bli, när det här lagförslaget antogs av det förra lagtinget den 19 september 2011. Man visste om det eftersom en av de första åtgärderna som Finlands nya regering valde att vidta var just att höja utkomststödet till en betydligt högre nivå än den åländska, dvs. 461,05 euro i riket för en full grunddel jämfört med 444,93 euro hos oss.

Landskapsregeringens enhälliga linje är att den ekonomiska utkomsten ska förbättras för dem som har det allra sämst. Det är inte acceptabelt att det åländska utkomststödet ligger på en lägre nivå än i riket. Den politiska ambitionen har tydligt varit att nivåerna ska vara högre på grund av bl.a. högre livsmedelskostnader. Nu gör vi en höjning med 16,12 euro för att nå upp till riksnivån samt ytterligare en förhöjning med tio procent för matkostnaderna, vilket ger 38,71 euro per månad. Det nya beloppet blir 483,64 euro för dem som lyfter full grunddel.

Det här lagförslaget har varit på remiss till kommunerna. Av de 13 kommuner som har svarat har inte någon kommun haft något emot att utkomststödet höjs. Däremot önskar flera kommuner att den här höjningen ska beaktas i samband med att landskapsandelssystemet diskuteras.

Ur klientperspektiv hade det naturligtvis varit det mest fördelaktiga om den här lagen hade kunnat träda ikraft så snabbt som möjligt. Rent tidsmässigt fick vi inte fram lagen tidigare, inte heller med tanke på den erforderliga remisstiden ute i kommunerna och även med beaktande att två höjningar av utkomststödet gjordes under 2012, dels höjningen från 1 januari och sedan indexjusteringen den 1 december.

Vi i regeringen beslöt att låta den här lagen träda ikraft den 1.1.2013. Då ska också de här höjningarna ligga som grund när indexjusteringen görs januari 2013 och som börjar gälla från den 1 februari.

Regeringen kommer fortsättningsvis att följa med utvecklingen för dem som har de minsta inkomsterna i vårt samhälle. Vi slår oss inte till ro med detta. Vi kommer att göra uppföljning av ÅSUB rapporten; Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland. Det är viktigt att vi ser till dessa målgrupper också i de framtida budgetarna och i de beslut som tas. Tack, fru talman.

Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda är jag tillfreds med uttalandet från regeringens sida. Det är viktigt att man följer med den här problematiken.

Under rubriken; ”De ekonomiska och administrativa konsekvenserna” finns en sak som jag inte riktigt förstår. ”I framställningen 31/ 2010-2011 konstateras att en exakt kalkyl av de ekonomiska konsekvenserna av en förhöjning i utkomststödets grunddel är svår att göra dels som följd av att tillförlitlig statistik över antalet stödmottagare och antalet månader som klienterna i genomsnitt mottar utkomststöd inte finns att tillgå”. Är detta saxat ur riksframställningen och har inte någon relevans här på Åland? Längre framgår i texten framgår det exakt hur många stödmottagare det finns på basen av de uppgifter som ÅSUB har gett. Jag förstår inte den här formuleringen. Kan ministern förklara?

Minister Carina Aaltonen, replik

Dessa siffror är från 2011 då fanns det 431 åländska utkomststödsmottagare. Om vi skulle titta på statistik från 2010 så skulle vi se att siffrorna var lägre. Vi kan inte idag exakt säga hur många utkomststödmottagare vi har. Vi måste utgå ifrån någonting och då har vi tagit den här statistiken. Det är mera ett sätt att säga att vi inte exakt kan säga att den totala höjningen blir 110 439,63 euro per år.

Ltl Anders Eriksson, replik

Eftersom det är två decimaler så verkar ni ganska säker på siffran som angavs. Jag har förståelse för att det mera är en indikation men som förhoppningsvis ligger så nära sanningen som möjligt.

Men framställning 31, vilket framställning hänvisar man till? Det är fortfarande oklart för mig.

Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det är den framställning som den förra regeringen lade fram till Ålands lagting den 30 maj 2011, där gjordes den stora revideringen av utkomststödslagstiftningen. Där finns det väldigt mycket statistik, bilagor, siffror och bakgrundsmaterial som det är värt att sätta sig in i. Jag tror också att detta kan vara något för social- och miljöutskottet att studera närmare när man nu får detta till behandling.

Det var finansutskottet som senast behandlade den här lagstiftningen, beroende på att social- och miljöutskottet hade så mycket arbete i fjol vid den här tiden.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat.

Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Inom liberalerna har vi inte så mycket att säga om den här framställningen nu. Det som ministern framför var ganska bekant. Vi avvaktar nu utskottsbehandlingen och tycker att det troligen blir bra.

Talmannen

Replikskiftena är avslutade.

Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Bästa lagtingskollegor, även jag tycker att det är trevligt att vara tillbaka och debattera här med er igen.

För oss socialdemokrater är det här ett mycket bra lagförslag. Vi hörde med glädje att regeringen har enats bakom det här lagförslaget. Att höja utkomststödet behövs för dem som har det tuffast ekonomiskt.

Det är också bra att det har tagits hänsyn till grundfakta under de allmänna motiveringarna. Man har verkligen titta på den reella verkligheten, det är jag tacksam över. Matkostnaderna är faktiskt tio procent högre här på Åland. Jag tror att matkostnaderna i dagsläget kanske till och med är högre än tio procent. Det påverkar speciellt sådana som har små ekonomiska plånböcker.

Avsikten har varit att den nya grunddelen skulle vara föremål för en indexuppjustering. Jag tycker att det här är ett mycket viktigt framtida mål, vilket man ska ta hänsyn till, hoppas jag.

Höjningen på 16,12 euro per månad kanske låter lite. Med tanke på att det ändå är frågan om så små summor kan det procentuell bli en bra höjning och kommer att märkas för dem som har tuff ekonomi.

Landskapsregeringen föreslår att grunddelen höjs till samma nivå som övriga delar av landet. Man kunde kanske fråga sig varför vi har väntat så länge på det här? Men jag är glad att det nu äntligen har skett.

Lagen träder ikraft redan den 1 januari 2013. Jag kan konstatera att det är viktigt att den här justeringen görs. Jag är övertygad om att kommunerna nu kommer att hinna ta detta i beaktande inför nästa års budget, fast det kommer ganska snabbt inpå.

Slutligen vill vi socialdemokraterna påpeka att den här åtgärden kanske inte alltid räcker. Det är framförallt övriga sociala åtgärder som behöver sättas in och som kanske är avgörande för att t.ex. hjälpa unga att komma in i arbetslivet, t.ex. sysselsättningsbefrämjande åtgärder så att inte man hamnar i ett utanförskap, för det är ändå där som de stora kostnaderna börjar rulla in. På fastlandet har man infört en process där man lovar unga antingen en utbildningsplats eller ett arbete inom tre månader. Det är kanske någonting att fundera på. Tack.

Talmannen

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

För kännedom

3        Planer och projekt vid Natura 2000-områden

Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2011-2012)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 05.09.2012.

4        Utsläppshandel fas III

Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2011-2012)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.09.2012.

5        En oberoende landskapsrevision

Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2011-2012)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 10.09.2012.

6        Geologisk lagring av koldioxid

Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2011-2012)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.09.2012.

7        Landskapsregeringens berättelse för år 2011

Landskapsregeringens berättelse (LB 2/2011-2012)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 10.09.2012.

8        Landskapsrevisorernas berättelse för år 2011

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2011-2012)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 10.09.2012.

9        Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2011

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2011-2012)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 10.09.2012.

10      Ändring av lagen om åländsk hembygdsrätt

Vtm Viveka Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 8/2011-2012)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.09.2012.

11      Upphandling av bränsle

Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 10/2011-2012)

Svaret på frågan avges senare.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 05.09.klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil