Plenum den 30 november 2011 klockan 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL  

 

 

 

 

 

M W-A

 


Plenum den 30 november 2011 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Bordläggning. 1

1    Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2011-2012)

Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2011-2012-s)

Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012)

Föredras. 2

2    Fyllnadsval av två medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015

(V 10/2011-2012)

Föredras. 2

3    Fyllnadsval av tre ordinarie och en ersättare i finans- och näringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015

(V 11/2011-2012)

Föredras. 2

4    Fyllnadsval av tre ordinarie och två ersättare i social- och miljöutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015

(V 12/2011-2012)

Föredras. 2

5    Fyllnadsval av en ordinarie och en ersättare i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015

(V 13/2011-2012)

Föredras. 2

6    Fyllnadsval av tre ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden 2011-2015

(V 14/2011-2012)

Föredras. 2

7    Fyllnadsval av en ersättare i Nordiska rådet för återstoden av arbetsåret 2011-2012

(V 15/2011-2012)

För kännedom.. 3

8    Vtm Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman

Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2011-2012)

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Upprop. 26 ledamöter är närvarande.

Lagtingsledamoten Anders Englund anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i SLC:s styrelse- och fullmäktigemöte i Helsingfors medan lagtingsledamoten Anders Eriksson anhåller om ledighet på grund av deltagande i Nordiska rådets gränshinderforum. Beviljas.

Bordläggning

1        Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2011-2012)

Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2011-2012-s)

Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 7 december 2011. Godkännes? Godkänt.

Föredras

2        Fyllnadsval av två medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015

(V 10/2011-2012)

Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 96 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda för återstoden av mandatperioden nämligen: Ordinarie medlemmar: Lagtingsledamöterna Katrin Sjögren och Carita Nylund. Ersättare: Lagtingsledamoten John Hilander. Antecknas.

Föredras

3        Fyllnadsval av tre ordinarie och en ersättare i finans- och näringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015

(V 11/2011-2012)

Även här har endast en kandidatlista lämnats in varför följande kandidater konstateras valda för återstoden av mandatperioden: Ordinarie medlemmar: Lagtingsledamöterna Mats Perämaa, Karl-Johan Fogelström och Petri Carlsson. Ersättare: Lagtingsledamoten Torbjörn Eliasson. Antecknas.

Föredras

4        Fyllnadsval av tre ordinarie och två ersättare i social- och miljöutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015

(V 12/2011-2012)

Också för detta val har endast en kandidatlista lämnats in varför följande kandidater konstateras valda för återstoden av mandatperioden: Ordinarie medlemmar: Lagtingsledamöterna Sara Kemetter, Runar Karlsson och John Hilander. Ersättare: Lagtingsledamöterna Carita Nylund och Katrin Sjögren. Antecknas.

Föredras

5        Fyllnadsval av en ordinarie och en ersättare i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015

(V 13/2011-2012)

Även för detta val har endast en kandidatlista lämnats in varför följande kandidater konstateras valda för återstoden av mandatperioden: Ordinarie medlem: Lagtingsledamoten Petri Carlsson. Ersättare: Lagtingsledamoten Carita Nylund. Antecknas.

Föredras

6        Fyllnadsval av tre ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden 2011-2015

(V 14/2011-2012)

Liksom i föregående val har endast en kandidatlista lämnats in varför lagtingsledamöterna Mika Nordberg, Viveka Eriksson och Sara Kemetter konstateras valda till ersättande medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden. Antecknas.

Föredras

7        Fyllnadsval av en ersättare i Nordiska rådet för återstoden av arbetsåret 2011-2012

(V 15/2011-2012)

Slutligen har det också i det här valet endast lämnats in en kandidatlista varför lagtingsledamoten Katrin Sjögren konstateras vald till andra ersättare i Nordiska rådet för återstoden av arbetsåret. Antecknas.

För kännedom

8        Vtm Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman

Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2011-2012)

Ärendet upptas vid plenum den 7 december 2011.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 7 december 2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil