Plenum den 31 augusti 2009 kl. xx

 Ålands lagting

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 31 augusti 2009 kl. 14.15

Plenum börjar 1

Föredras för bordläggning. 1

1   Stora utskottets betänkande nr 3/2008-2009 angående ny lag om landskapsbidrag till bildningsförbund (FR 4/2008-2009)

Enda behandling. 1

2   Landskapsregeringsledamoten Runar Karlssons anhållan om befrielse från uppdraget som ledamot av landskapsregeringen (D 1/2008-2009)

Plenum slutar 4

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

 

Föredras för bordläggning

1      Stora utskottets betänkande nr 3/2008-2009 angående ny lag om landskapsbidrag till bildningsförbund (FR 4/2008-2009)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till den 2 september.

 

Enda behandling

2      Landskapsregeringsledamoten Runar Karlssons anhållan om befrielse från uppdraget som ledamot av landskapsregeringen (D 1/2008-2009)

Enligt 5 § 3 mom. landskapslagen om Ålands landskapsregering befrias ledamot av landskapsregeringen från uppdraget på egen begäran eller på förslag av lantrådet. Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson har den 25 augusti 2009 till lagtinget inlämnat en anhållan om befrielse från sitt uppdrag räknat från och med den 2 september 2009.

Först tillåts diskussion och därefter fattar lagtinget beslut med anledning av landskapsregeringsledamoten Runar Karlssons begäran.

Diskussion.

Ltl Danne Sundman

Herr talman! När den nu sittande regeringen bildades blev vi alla väldigt överraskade, om ni kommer ihåg skeendet under dagen, över att man mitt i allt kom på att mitt i perioden så ska det byta minister på trafikministerposten. Det hade man inte någon närmare förklaring till, man hade bestämt det så. Det står ju var och en fritt men det är intressant för lagtinget huruvida det är lämpligt att byta nu i det här skedet. Vi ska komma ihåg att under de här åren har det hänt en hel del med hela vår ”firma”, med landskapsregeringens fögderi och med den ekonomiska situationen. Är det egentligen lämpligt att genomföra det här bytet, på det här sättet, i det här skedet?

Blivande lagtingsledamot, nuvarande landskapsregeringsledamot Runar Karlsson är för det första erfaren på sin post. Han är också formellt kompetent, han är ingenjör i det han sysslar med. Karlsson har haft mycket förändringar på gång, omorganisationer osv. som vi har sett fram emot, men också delvis varit kritiska till. Ska inte det få slutföras nu under Karlssons ledning? Det blir lite märkligt. Dessutom har ju Karlsson varit den som kanske allra tydligast, förutom möjligtvis finansminister Perämaa, uttryckt en vilja att ta tag i den ekonomiska situationen. Han har också fått utstå en hel del kritik för det. Är det slut med det nu då? Det skulle vara intressant att höra lite om det här påverkar den delen. Det är ju intressant för oss i oppositionen också. Vi får ju inte vara med på regeringspartiernas sammankomster så vi vet inte hur man har diskuterat. Det är ju klart att det kan bli sådana ändringar som berör lagtinget. Jag tänker inte motsätta mig den här befrielsen. Men jag skulle gärna vilja att någon redogör för hur man har tänkt lösa de här frågorna. Ser man verkligen det här som lämpligt just i det här skedet, i den här situationen vi är i?               

Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Som gruppledare för Centern kan jag bara säga att fortsättningen blir helt enligt handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet ändras inte i och med det här bytet.

Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag har läst i tidningen att handlingsprogrammet ska ändras eftersom man inte kan leva upp till allt man har lovat i och med den ekonomiska situationen. Den ekonomiska situationen har också ändrat förutsättningarna för den politik vi alla bedriver. Nu handlar det inte om att utveckla samhället på samma sätt som det handlade om då, när man tog det här handlingsprogrammet. Det var också därför jag begärde ordet. Är det så nu att man inte ska ändra handlingsprogrammet, så borde det kanske komma till allmänhetens kännedom? Vi har läst i tidningar att man ska göra det. Vad jag förstod på en artikel så ska man komma till lagtinget med någon sorts revidering av handlingsprogrammet. Varför gör man inte det samtidigt som man byter ut en minister? Det borde man i så fall ha övervägt. Saker och ting kan och får ändra men jag vill gärna veta det.

Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det jag sade var att det här bytet i sig inte har någon inverkan på handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet revideras enligt plan men det har ingenting med bytet att göra. Det är det som är det viktiga. Centerns politik kvarstår.

Ltl Danne Sundman, replik

Ja, det där med att Centerns politik kvarstår, det är inte så lätt att veta. Vad är Centerns politik i dag? Jag bekänner mig till stor del till den politik som minister Karlsson har fört, när man måste ta tag i olika problem. Sedan har vi sett från olika centerhåll, ganska många centerhåll, att det kanske inte är den politiken som gäller. Är det så att Karlssons politik försvinner med Karlsson och det kommer en annan i stället? Det är det jag menar med att jag är lite oroad över bytet i det här skedet.

Lantrådet Viveka Eriksson

Talman! Det som man kan konstatera är att som grund för landskapsregeringens inbesparingar ligger tilläggsbudgeten. Den samlade landskapsregeringen kommer att jobba för att verkställa tilläggsbudgeten i enlighet med de planer och riktlinjer som har dragits upp i tilläggsbudgeten och också göra de inbesparingarna.

När det gäller trafikavdelningen så finns det väldigt konkreta förslag som är antagna av lagtinget. Det arbetet fortgår i landskapsregeringen oberoende av vem som sitter på posten. Det är ett kollegium om som jobbar vidare i den riktningen.

Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det kommer ju tillfällen där vi får reda ut begreppen i detalj. Det som bekymrar mig är att trafikminister Karlsson har haft en linje som förvisso har haft stöd av liberalerna och de övriga i landskapsregeringen men inte alltid av centergruppen. Men nu läste jag i tidningen att det ska bli slut på solo åkandet. Det ska bli ordning och reda. Jag får väl önska lantrådet lycka till, till den delen. Jag hör till dem som förstår att vi måste slakta, mer eller mindre, heliga kor av olika storlek. Det är mest för helheten som jag är bekymrad för. Jag hoppas att ”Karlssonska” linjen kvarstår, att man har det medvetandet och även från blivande minister Thörnroos.

Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! De inbesparingsförslag och de omstruktureringar som anges riktningen i tilläggsbudgeten har omfattats av hela landskapsregeringen. Hela landskapsregeringen står bakom dem och jobba vidare med dem.

Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! I tilläggsbudgeten var det ändå ganska luddiga skrivningar, får man säga. Det nog inte mycket att läsa på raderna, ev. mellan raderna och i oppositionens förslag var det ju tydligt och konkret. Den som minns behandlingen av tilläggsbudgeten vet att det var inte så mycket konkret sist och slutligen. Det fanns en hel del idéer också ifrån regeringspartierna men sedan röstades allt ner, fastän det föreslogs här i salen. Den stora detaljerade redogörelsen blir i landskapsregeringens budgetförslag för 2010. Då får vi se hur man går vidare. Som sagt, jag önskar lantrådet lycka till i det arbetet och också hennes kollegor.

Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Till den delen som handlar om tilläggsbudgeten så fanns det väldigt mycket konkreta skrivningar när det gäller trafikavdelningens område och också riktningar för vilka saker man skall prioritera i kommande budget. Där kommer det ju förstås mera detaljer. Men jag vill ändå påstå att när det gäller trafikområdet så fanns det mycket konkretiserande om hur omstruktureringar ska gå till och inom olika delar i trafikavdelningen.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat.

Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det är i och för sig en intressant aspekt på det här ministerbytet som ledamot Danne Sundman tar upp. Jag håller med om att skrivningarna i tilläggsbudgeten nog var rätt allmänt hållna. Det är ju faktiskt inte lagtingets uppgift att bestämma i det skedet vad som ska ingå i budgeten utan närmast att lägga ramar och vissa allmänna målsättningar och principer. Vi har parlamentariskt system där regeringen, på basen av en majoritet i lagtinget, driver politiken. Medan lagtinget säger ja eller nej, men inte hur. Det är ju därför vi har en regering. Det som kvarstår som ett ganska stort glapp i alla fall, det är alla de utfästelser som den här regeringen har givit i sitt handlingsprogram, om man tänker på den ekonomi som vi kommer att ha 2010. Nu framförde Centerns gruppordförande, ledamot Gun Carlson, att handlingsprogrammet ska revideras enligt plan. Det ska alltså göras om. Jag tycker det är en annan uppfattning än vad lantrådet har givit sig till tolk för. Senast den här frågan var upp, fick vi den informationen att visst skulle det göras vissa omändringar av handlingsprogrammet, men det skulle på något vis ske internt mellan majoritetspartierna. Någon egentlig revidering av handlingsprogrammet, i den meningen att det skrivs om och att man kommer hit för att få det godkänt, det uppfattade jag inte att vi skulle få. Det skulle vara viktigt att vi skulle få ett klargörande. Vad är det som gäller? Visst är det konstigt om den här regeringen ska leva med ett handlingsprogram som har väldigt ambitiösa mål som att förbättra tandvården och ta över både missbrukarvården och Medis var det väl också? Ja, det var ju så många saker som regeringen skulle ta från kommunerna för att minska belastningen på kommunerna. Hur är det nu riktigt? Ska det bli en regelrätt omskrivning av programmet som förs hit? Eller blir det ingenting sådant som vi får se här i lagtinget? Det är ju också att redovisa för väljarna om man kommer hit med ett nytt program. Vad är det för politik som gäller för de kommande två åren av den här mandatperioden?

Talmannen

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.

Landskapsregeringsledamoten Runar Karlssons begäran föreläggs för godkännande. Begäran bifalls.

Lagtinget har således beslutat att landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson befrias från sitt uppdrag räknat från och med den 2 september 2009.

Fyllnadsval till uppdraget ska enligt lagtingsordningens 64c § förrättas sedan lantrådet för lagtinget föreslagit en ny ledamot.

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

 

Plenum slutar

Lagtingets nästa plenum hålls onsdagen den 2 september 2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.14.32).

 

 

Originalfil