Plenum den 4 december 2006 kl 12.00

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 4 december 2006 kl. 13.00.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Carina Aaltonen och ltl Veronica Thörnroos).

28 lagtingsledamöter närvarande.

Om befrielse från dagens plenum anhåller ltl Carina Aaltonen på grund av sjukdom och ltl Veronica Thörnroos på grund av tjänsteåliggande. Beviljas.

 

Meddelande

Meddelas att talmanskonferensen beslutat att den frågestund som utlysts till fredagen den 8 december flyttas till måndagen den 11 december. Ledamöterna kommer per e-post att meddelas om vilka medlemmar av landskapsregeringen som är närvarande vid frågestunden. Den som önskar ställa en fråga vid frågestunden skall informera om detta till lagtingets kansli senast måndagen den 11.12 kl. 8.30.

 

Meddelas dessutom att landskapsregeringens svar med anledning av ltl Raija-Liisa Eklöws enkla fråga nr 3/2006-2007 har i skriftlig form inlämnats till lagtingets kansli inom föreskriven tid och att ärendet kommer att upptas vid plenum måndagen den 11 december, då frågeställaren ges möjlighet att hålla sina till svaret anslutna anföranden.

Antecknas.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 1:

 

Lagutskottets betänkande nr 3/2006-2007 om godkännande av den internationella konventionen mot dopning samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. (RP 2/2006-2007).

 

Ärendet bordläggs till plenum den 11.12. Godkänt.

 

 

Föredras för tredje behandling ärende nr 2:

 

Lagutskottets betänkande nr 1/2006-2007 angående utvidgad kommunal rösträtt och valbarhet för personer utan hembygdsrätt. (FR 20/2005-2006 och LM nr 2/2004-2005).

 

I tredje behandlingen har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de godkändes vid andra behandlingen eller att förkasta dem. Först tillåts allmän diskussion, därefter föreläggs först de i framställningen ingående lagförslagen och därefter det i lagmotionen ingående lagförslaget för beslut var för sig; slutligen föreläggs motiveringarna för godkännande i enda behandling. Talmannen erinrar om att beslut om antagandet av det första lagförslaget enligt 67 § 2 mom. självstyrelselagen skall fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Diskussion. Ingen diskussion.

 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Konstateras att lagtinget i tredje behandling enhälligt antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs därefter förslaget till landskapslag om ändring av 30 och 30a §§ kommunallagen för landskapet Åland för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Konstateras att lagtinget enhälligt i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

 

Föreläggs slutligen det i lagmotion nr 2/2004-2005 ingående lagförslaget. Konstateras att lagtinget vid ärendets andra behandling föreslagit att lagförslaget måtte förkastas, varför detta antecknas som lagtingets beslut i tredje behandling. Lagförslaget är förkastat. Lagförslagets tredje behandling är avslutad

 

Föreläggs motiveringen för enda behandling. Diskussion. Motiveringen är godkänd i enda behandling.

 

Ärendet är slutbehandlat.

 

 

Föredras för första behandling ärende nr 3:

 

Lagutskottets betänkande nr 2/2006-2007 om godkännande av avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet  som hör till området för lagstiftningen. (RP 3/2006-2007).

 

Först tillåts allmän diskussion. Efter avslutad diskussion kan enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Diskussion. Ingen diskussion.

 

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Inget förslag om remiss.

 

Ärendets första behandling är avslutad.

 

Lagtingets nästa plenum är måndagen den 11 december kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.13.10).

 

 

 

 

 

Originalfil