Plenum den 4 september 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 4 september 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 2

Föredras. 2

1    Val av arvodeskommission

V 3/2018-2019

Första behandling. 2

2    Godkännande av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 19/2018-2019

Republikens presidents framställning RP 7/2017-2018

Första behandling. 3

3    Medieavgift och finansiering av public service

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 18/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 19/2018-2019

Första behandling. 3

4    Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 7/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 29/2018-2019

Första behandling. 4

5    Revidering av ÅMHM:s organisation

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 8/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 30/2018-2019

Remiss. 4

6    Godkännande av statsrådets förordning om tilläggsprotokoll till Världspostkonventionen

Landskapsregeringens svar RP 8/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 8/2018-2019

Remiss. 4

7    Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av avsnitt till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

Landskapsregeringens svar RP 9/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 9/2018-2019

Enda behandling. 5

8    Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2018

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 26/2018-2019

Landskapsregeringens svar RB 1/2018-2019-s

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2018-2019

Enda behandling. 5

9    Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2018

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 27/2018-2019

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2018-2019

Enda behandling. 5

10  Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordning för Ålands lagting

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande SJPN 2/2018-2019

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2017-2018

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2018-2019

För kännedom.. 5

11  Ledningsfunktion för den allmänna förvaltningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 20/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 26/2018-2019

12  Ny landskapslagstiftning om socialvård

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 9/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2018-2019

13  Yrkesutbildade personer inom socialvården

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 10/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2018-2019

14  Klienthandlingar inom socialvården

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 11/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2018-2019

Plenum slutar 6

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Från dagens plenum anmäler ltl Jörgen Pettersson om frånvaro på grund av privata angelägenheter.

Ltl Fredrik Fredlund anmäler om frånvaro på grund av privata angelägenheter.

27 ledamöter närvarande

Antecknas.

Föredras

1          Val av arvodeskommission

V 3/2018-2019

Ärendet avförs från dagens lista eftersom vi ännu inväntar samtycke från av en tilltänkt ledamot.

Första behandling

2          Godkännande av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 19/2018-2019

Republikens presidents framställning RP 7/2017-2018

Först tillåts allmän diskussion. Talmannen påminner om att beslut om antagande av lagförslaget förutsätter att lagtingets beslut fattas enligt 35 § lagtingsordningen, vilket betyder att det vid andra behandlingen ska omfattas av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

Diskussion.

Inskrivning pågår. Vänligen återkom.

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

3          Medieavgift och finansiering av public service

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 18/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 19/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning pågår. Vänligen återkom.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om medieavgift för godkännande om paragraf för paragraf.

Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänd.

Lagens rubrik. Godkänd.

Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagenom radio- och televisionsverksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 9 § kommunalskattelagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 6 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 56§ 1 mom. räddningslagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

4          Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 7/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 29/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning pågår. Vänligen återkom.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpningen i landskapet Åland av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

5          Revidering av ÅMHM:s organisation

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 8/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 30/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning pågår. Vänligen återkom.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 § landskapslag om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Remiss

6          Godkännande av statsrådets förordning om tilläggsprotokoll till Världspostkonventionen

Landskapsregeringens svar RP 8/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 8/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Remiss

7          Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av avsnitt till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

Landskapsregeringens svar RP 9/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 9/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Enda behandling

8          Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2018

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 26/2018-2019

Landskapsregeringens svar RB 1/2018-2019-s

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2018-2019

Talmannen föreslår att en gemensam diskussion i ärendena 8 och 9 tillåts i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget omfattas? Omfattat.

Enda behandling

9          Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2018

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 27/2018-2019

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2018-2019

Talmannen föreslår att en gemensam diskussion i ärendena 8 och 9 tillåts i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget omfattas? Omfattat.

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning pågår. Vänligen återkom.

Enda behandling

10        Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordning för Ålands lagting

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande SJPN 2/2018-2019

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2017-2018

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning pågår. Vänligen återkom.

Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

För kännedom

11        Ledningsfunktion för den allmänna förvaltningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 20/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 26/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 9 september 2019.

12        Ny landskapslagstiftning om socialvård

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 9/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 9 september 2019.

13        Yrkesutbildade personer inom socialvården

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 10/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 9 september 2019.

14        Klienthandlingar inom socialvården

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 11/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 9 september 2019.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 9 september 2019 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil