Plenum den 5 december 2018 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 5 december 2018 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Andra behandling. 2

1    Godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 3/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 5/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 5/2017-2018

Andra behandling. 2

2    Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 3/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 26/2017-2018

Remiss. 2

3    Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstsavdraget

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2018-2019

Remiss. 3

4    Utvidgad skyddsjakt

Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2018-2019

Remiss. 3

5    Utsläppstak

Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2018-2019

Enda behandling. 3

6    Varutransporter till skärgården

Landskapsregeringens svar S 1/2018-2019-s

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. spörsmål S 1/2018-2019

Enda behandling. 3

7    Utvärdering av den nya lagen om hemvårdsstöd

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 1/2018-2019

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 4/2016-2017

Enda behandling. 3

8    Cancerscreening, en vinst för alla

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2018-2019

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion MOT 7/2016-2017

För kännedom.. 3

9    Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

Republikens presidents framställning RP 3/2018-2019

10  Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Republikens presidents framställning RP 4/2018-2019

11  Godkännande av avtalet med Ryssland om ändring av överenskommelsen om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen om vägtrafik

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 4/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 6/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 6/2017-2018

12  Godkännande av avtalet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 8/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 8/2017-2018

Plenum slutar 4

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Lagtingsledamoten Sara Kemetter anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av politiskt uppdrag i Helsingfors.

29 ledamöter är närvarande.

Antecknas.

Talmannen vill redan nu informera om att ärendena 4-6 kommer att avföras från dagens föredragningslista och upptas vid ett senare plenum.

Andra behandling

1        Godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 3/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 5/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 5/2017-2018

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning  eller vägra ge ett sådant bifall.

Diskussion. Ingen diskussion.

Förslaget i presidentens framställning  föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget.

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling

2        Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 3/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 26/2017-2018

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandling. Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Remiss

3        Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstsavdraget

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

 

Remiss

4        Utvidgad skyddsjakt

Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2018-2019

Ärendet avförs och tas upp vid ett senare plenum.

Remiss

5        Utsläppstak

Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2018-2019

Ärendet avförs och tas upp vid ett senare plenum.

Enda behandling

6        Varutransporter till skärgården

Landskapsregeringens svar S 1/2018-2019-s

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. spörsmål S 1/2018-2019

Ärendet avförs och tas upp vid ett senare plenum.

Enda behandling

7        Utvärdering av den nya lagen om hemvårdsstöd

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 1/2018-2019

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 4/2016-2017

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Enda behandling

8        Cancerscreening, en vinst för alla

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2018-2019

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion MOT 7/2016-2017

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

För kännedom

9        Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

Republikens presidents framställning RP 3/2018-2019

Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. beslutat ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

10      Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Republikens presidents framställning RP 4/2018-2019

Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

11      Godkännande av avtalet med Ryssland om ändring av överenskommelsen om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen om vägtrafik

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 4/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 6/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 6/2017-2018

Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum.

12      Godkännande av avtalet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 8/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 8/2017-2018

Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 10 december 2018 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil