Plenum den 6 mars 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 6 mars 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Meddelande. 1

Första behandling. 2

1    Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

Lag- och kulturutskottet betänkande LKU 10/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 3/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 3/2018-2019

Första behandling. 2

2    Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstsavdraget

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 12/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2018-2019

Anslutningsmotion AM 1/2018-2019

Första behandling. 3

3    Ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 13/2018-2019

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 4/2017-2018

Remiss. 4

4    Godkännande och sättande i kraft av det fördjupade partnerskapsavtalet mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

Landskapsregeringens svar RP 5/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 5/2018-2019

Remiss. 4

5    Ändrade sekretesstider inom hälso- och sjukvården samt socialvården

Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2018-2019

För kännedom.. 4

6    Godkännande av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

Republikens presidents framställning RP 7/2018-2019

Plenum slutar 4

På måndag den 11 mars hålls en frågestund klockan 13.00.

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Vtm Viveka Eriksson anmäler om frånvaro från plenum under mars månad på grund av sjukdom.

Lagtingsledamoten Britt Lundberg anmäler om frånvaro från plenum den 6 mars 2019 på grund av deltagande i möte i Nordiska rådet, den 11 mars på grund av sjukdom och den 18 mars på grund av privata angelägenheter.

27 ledamöter närvarande.

Meddelande

På måndag den 11 mars 2019 kl. 13.00 kommer en frågestund enligt bestämmelserna i 39 § i arbetsordningen att hållas. Hela landskapsregeringen deltar.

De lagtingsgrupper som har önskemål om i vilken ordning ledamöterna ska ställa sina frågor bör meddela det till kansliet på förhand.

Antecknas.

Första behandling

1        Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

Lag- och kulturutskottet betänkande LKU 10/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 3/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 3/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet.  Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

2        Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstsavdraget

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 12/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2018-2019

Anslutningsmotion AM 1/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar.

I detaljbehandlingen föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 25a och 29 §§ kommunalskattelagen för landskapet Åland paragraf för paragraf.

Föreläggs 25a §. Begärs ordet?

Ltl Axel Jonsson

Jag förslår att paragrafen ges den lydelse som framgår av anslutningsmotionen.

Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag understöder ltl Axel Jonssons förslag.

Talmannen

Ltl Axel Jonsson understödd av ltl Brage Eklund har föreslagit att 25a § godkänns i den lydelse den har i anslutningsmotionen i ärendet.

Omröstning kommer därför att verkställas.

Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

Majoritet för ja.

Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.

Föreläggs 29§. Godkänd.

Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänd.

Lagens rubrik. Godkänd.

Lagens ingress. Godkänd.

Lagförslagets första behandling är avslutad.

Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

3        Ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 13/2018-2019

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 4/2017-2018

Först tillåts en diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Till grund för behandlingen ligger _utskottets betänkande.  Eftersom utskottet har föreslagit att det _ lagförslaget ska förkastas kan det väckas förslag om att landskapsregeringens lagförslag/lagmotionen läggs till grund för behandlingen. Väcks inget sådant förslag, förklaras första behandlingen till den delen avslutad efter det att diskussionen i ärendet avslutats.

Diskussion.

Under diskussionen har ltl Bert Häggblom, understödd av ltl Lars Häggblom, föreslagit att lagmotionen ska läggas till grund för ärendets fortsatta behandling i enlighet med arbetsordningen  76 §.

Ärendets sakliga behandling avbryts därför, så att beslut kan fattas med anledning av ltl Bert Häggbloms förslag.  De som redan finns på talarlistan får möjlighet att uttala sig senare och ordet ges nu till dem som eventuellt vill uttala sig uttryckligen om det väckta förslaget. Begärs ordet?

Ltl Axel Jonsson

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Omröstning verkställs.

Omröstningspropositionen ställs så att de som omfattar att utskottets betänkande kvarstår som grund för behandlingen, röstar ja; den som röstar för att lagmotionen ska läggas till grund för behandlingen röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

Jag ber ja-röstarna resa sig.

Ltl Lars Häggblom

Jag ber om öppen omröstning.

Ltl Lars Häggblom

Talman! Jag understöder ltl Bert Häggbloms förslag.

Ltl Bert Häggblom

Jag vill bara upplysa lagtingsledamöterna att man har möjlighet att begära öppen omröstning efter att omröstning har skett via uppstigning.

Talmannen

Alldeles korrekt.

Öppen omröstning har begärts av ltl Bert Häggblom, understötts av Lars Häggblom och kommer därför att verkställas.

Jag ber lagtingsledamöterna Annette Holmberg-Jansson och Stephan Toivonen att biträda vid rösträkningen.

Upprop.

Omröstningen har resulterat i 15 ja-röster, 10 nej-röster och 5 var frånvarande.

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Majoritet för utskottets betänkande.

Diskussionen fortsätter.

Ltl Axel Jonsson

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Remiss

4        Godkännande och sättande i kraft av det fördjupade partnerskapsavtalet mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

Landskapsregeringens svar RP 5/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 5/2018-2019

Enligt arbetsordningens 48 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Remiss

5        Ändrade sekretesstider inom hälso- och sjukvården samt socialvården

Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

För kännedom

6        Godkännande av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

Republikens presidents framställning RP 7/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 18 mars 2019.

Plenum slutar

På måndag den 11 mars hålls en frågestund klockan 13.00.

Nästa plenum hålls den 11 mars 2019. Plenum är avslutat.

Originalfil