Plenum den 7 mars 2016 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M-WA


Plenum den 7 mars 2016 kl. 13.00

 

Plenum börjar 1

För kännedom.. 1

1    Godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten

Republikens presidents framställning RP 2/2015-2016

2    Godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om biologisk mångfald

Republikens presidents framställning RP 3/2015-2016

3    Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägstrafik

Republikens presidents framställning RP 6/2015-2016

4    Godkännande av en överenskommelse med Ryssland om internationell vägtrafik

Landskapsregeringens yttrande RP 4/2015-2016-s

Republikens presidents framställning RP 4/2015-2016

5    Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Landskapsregeringens yttrande RP 5/2015-2016-s

Republikens presidents framställning RP 5/2015-2016

6    Finansiering av landsbygdsnäringar

Finans- och näringsutskottets betänkande nr 6/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2015-2016

7    Konsumentsäkerhet

Social- och miljöutskottets betänkande nr 3/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2015-2016

8    Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2015

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2015-2016.

9    Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1-31.12.2015

Nordiska rådets berättelse NRB 1/2015-2016

10  Landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2015-2016

11  Landskapsregeringens externpolitik

Landskapsregeringens meddelande M 2/2015-2016

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.

För kännedom

1        Godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten

Republikens presidents framställning RP 2/2015-2016

2        Godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om biologisk mångfald

Republikens presidents framställning RP 3/2015-2016

3        Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägstrafik

Republikens presidents framställning RP 6/2015-2016

Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett utskott. Talmannen har beslutat sända ärendena till landskapsregeringen för yttranden varför ärendena upptas för remiss vid senare plenum.

4        Godkännande av en överenskommelse med Ryssland om internationell vägtrafik

Landskapsregeringens yttrande RP 4/2015-2016-s

Republikens presidents framställning RP 4/2015-2016

5        Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Landskapsregeringens yttrande RP 5/2015-2016-s

Republikens presidents framställning RP 5/2015-2016

Talmannen har beslutat sända även dessa ärenden till landskapsregeringen för yttranden och landskapsregeringen har inkommit med yttranden. Ärendena upptas därför för remiss vid plenum 09.03.2016.

6        Finansiering av landsbygdsnäringar

Finans- och näringsutskottets betänkande nr 6/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2015-2016

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 09.03.2016.

7        Konsumentsäkerhet

Social- och miljöutskottets betänkande nr 3/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2015-2016

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 09.03.2016.

8        Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2015

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2015-2016.

I enlighet med 7 § landskapslagen om Landskapsrevisionen har Landskapsrevisionen den 18 februari 2016 överlämnat en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen till lagtinget. Enligt samma lags 8 § ska landskapsregeringen, inom tre månader från det att Landskapsrevisionens berättelse har delgivits landskapsregeringen, meddela lagtinget vilka åtgärder den vidtagit eller avser att vidta med anledning av Landskapsrevisionens iakttagelser.

Ärendet kommer att behandlas tillsammans med landskapsregeringens meddelande. Lagtinget tar då ställning till om berättelsen och meddelandet ska remitteras till finans- och näringsutskottet.

9        Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1–31.12.2015

Nordiska rådets berättelse NRB 1/2015-2016

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 23.03.2016.

10      Landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2015-2016

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 21.03.2016.

11      Landskapsregeringens externpolitik

Landskapsregeringens meddelande M 2/2015-2016

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 23.03.2016 då en gemensam diskussion tillåts för detta ärende samt ärende nr 9 på dagens lista.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 09.03.2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil