Plenum den 9 januari 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 9 januari 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Första behandling. 1

1    Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 4/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 4/2018-2019

Enda behandling. 1

2    Ändrade avgiftsgrunder i vården

Vtm Veronica Thörnroos klämförslag

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 9/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2018-2019

Remiss. 2

3    Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

Landskapsregeringens svar RP 3/2018-2019-s/LKU/

Republikens presidents framställning RP 3/2018-2019

För kännedom.. 2

4    Ny vallag för Åland

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 9/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2018-2019

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Lagtingsledamoten Axel Jonsson anmäler om frånvaro från dagens plenum och från plenum den 14 januari 2019 på grund av privata angelägenheter.

28 ledamöter är närvarande.

Antecknas.

Första behandling

1        Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 4/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 4/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

Ärendets första behandling är avslutad.

Enda behandling

2        Ändrade avgiftsgrunder i vården

Vtm Veronica Thörnroos klämförslag

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 9/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2018-2019

Vid ärendets andra behandling har vicetalman Veronica Thörnroos, understödd av lagtingsledamoten Britt Lundberg, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vid fastställande av avgiftsgrunder i vården försäkra sig om att ingen av de berörda åldersgrupperna får en försämrad ekonomi ”.

Detta kallas vicetalman Veronica Thörnroos förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

Omröstning kommer därför att verkställas. Den som röstar för utskottets betänkande röstar ja och den som röstar för att vicetalman Veronica Thörnroos kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

Vtm Veronica Thörnroos

Talman! Jag önskar öppen omröstning.

Ltl Bert Häggblom

Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

Talmannen

Öppen omröstning har begärts av vtm Veronica Thörnroos, understötts av ltl Bert Häggblom och kommer därför att verkställas.

Jag ber lagtingsledamöterna Annette Holmberg-Jansson och Brage Eklund att biträda vid rösträkningen.

Upprop.

Omröstningen har resulterat i 17 ja-röster, 11 nej-röster och 2 var frånvarande.

Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.

Remiss

3        Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

Landskapsregeringens svar RP 3/2018-2019-s/LKU/

Republikens presidents framställning RP 3/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Minister Nina Fellman

Fru talman! Landskapsregeringen har i sitt utlåtande konstaterat att den här förändringen i Världspostkonventionen inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen. Posten Åland har hörts i frågan och har heller inte något att invända.

Vi kan därför rekommendera att lagtinget ger sitt bifall till detta.

Talmannen

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

För kännedom

4        Ny vallag för Åland

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 9/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2018-2019

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 14 januari 2019.

Plenum slutar

På måndag den 14 januari klockan 13.00 kommer lantrådet att ge lagtinget en upplysning gällande revisionen självstyrelselagen.

Nästa plenum hålls därför den 14 januari 2019 klockan 13.30. Plenum är avslutat.

Originalfil