Plenum den 24 mars 2004 kl. 16.10

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 24 mars 2004 kl. 16.10.  

TALMANNEN:

Plenum börjar. Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

 

 

Föredras för enda behandling ärende nr 1:

 

Presidiets framställning angående ändring av beslutet om lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2003-2007. (P 2/2003-2004).

 

 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

 

Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Godkänd.

 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

 

 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

 

Republikens presidents framställning angående godkännande av Europa-Medelhavs­avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater,

å ena sidan, och demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 14/2003-2004).

 

Republikens presidents framställning angående godkännande av Europa-Medelhavs­avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 15/2003-2004).

 

Ärendena upptas till behandling vid lagtingets nästa plenum den 29.3.

 

Lagtingets nästa plenum hålls måndagen den 29 mars kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 16.12).

 

 

Originalfil