Plenum den 10 december 2008 kl. xxxx

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

 

Plenum den 10 december 2008 kl. 17.00

 

 

För kännedom

 

Republikens presidents skrivelse med förslag till lag om  konsumentrådgivning och till lagar om ändring av 1 § i lagen om Konsumentverket och 30 § i självstyrelselagen för Åland. (RP 4/2008-2009).

 

Republikens presidents framställning om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Republiken Montenegro samt Bosnien och Hercegovina å andra sidan samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen. (RP 5/2008-2009).

 

 

Originalfil