Lagtingsarbetet

Lagtingets budgetmakt


Lagtingets andra huvuduppgift vid sidan av lagstiftningen är att besluta om landskapsbudgeten.

Inkomsterna

Egna inkomster

Inkomsterna i landskapets budget utgörs till 20 procent av inkomster från landskapets egen verksamhet inom olika områden. Viktiga verksamheter som genererar intäkter är bl.a. organisationer som PAF och Posten. Till inkomster räknas också patientavgifter inom ÅHS, och avgifter för t.ex. resor med skärgårdsfärjorna, tv-innehav, besiktningar vid motorfordonsbyrån samt museibyråns intäkter. Övriga inkomster är överföring från pensionsfonden för täckande av del av pensionsutgifterna samt EU-stöd.

Återbetalning från staten

Den största delen av inkomsterna i landskapets budget består av en återbetalning från staten av de pengar som staten uppburit på Åland. Precis som i övriga landet uppbär staten skatter, tullar och avgifter på Åland, och landskapet kompenseras i gengäld för utgifter som övertagits från staten på grund av självstyrelsen. Kompensationen sker genom att ett anslag i statsbudgeten ställs till lagtingets förfogande. Anslaget (avräkningsbeloppet) utgör en klumpsumma om 0,45 % av inkomsterna i statsbokslutet med undantag för statens lån.

Om ålänningarna är så goda skattebetalare att den skatt som betalas på Åland överstiger 0.5 procent av motsvarande skatt i riket tillkommer överskjutande belopp landskapet. Den här skattegottgörelsen kallas i dagligt tal flitpeng.

Lagtinget kan också ansöka om extra anslag för osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras via landskapets ordinarie budget. Sådana extra anslag är dock relativt sällsynta. Som exempel på projekt som förverkligats med hjälp av extra anslag kan nämnas likströmsförbindelsen mellan landskapet och riket. 

Ålandsdelegationen spelar en viktig roll i fråga om återbetalningen av medel från staten till landskapet.

Utgifterna

På förslag av landskapsregeringen beslutar lagtinget från år till år hur utgifterna i budgeten skall fördelas. Till de större utgiftsområdena hör social- och hälsovården samt utbildningen och trafiken.

Här hittar du landskapets budget för innevarande år.